นิทานประกอบการเรียนการสอน

การใช้นิทานประกอบการเรียนการสอน เพื่อปลูกฝังลักษณะจิตใจ สู่การประพฤติปฏิบัติตามหลักค่านิยม 12 ประการ ของเยาวชนทั่วประเทศ เพื่อขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมต่อไป

นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกันระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2557   ณ ห้องประชุมจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษา   ครู    ผู้ปกครอง  เล่านิทาน และใช้นิทานประกอบการเรียนการสอน ซึ่งในเบื้องต้นสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้เสนอนิทานที่ได้ทำการวิจัยและพัฒนามาแล้ว จำนวน 20 เรื่อง เพื่อพิจารณานำไปใช้ในการขับเคลื่อน  โดยการฝึกอบรมครูให้สามารถนำนิทานดังกล่าวไปใช้ในการปลูกฝังลักษณะจิตใจ สู่การประพฤติปฏิบัติตามหลักค่านิยม 12 ประการ ของเยาวชนทั่วประเทศ ทั้งนี้ ได้ให้ความสำคัญถึงการอบรมครูบรรจุใหม่ ส่วนครูที่เป็นครูอยู่แล้ว อาจจะต้องพิจารณาจากประสบการณ์เดิมของครูแต่ละกลุ่มสาระ และพร้อมขยายผลต่อไป

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป