นำปลายด้ามขวานสู่ประเทศไทย 4.0

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563 เวลา 16.00 น. นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมหารือการจัดการศึกษาเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ก่อนประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ครั้งที่ 1/2563 ณ จังหวัดนราธิวาส


รมช.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่า วันนี้ตั้งใจมารับฟังปัญหาและความต้องการพัฒนา การศึกษาเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จากผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา มีมติจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ จังหวัดนราธิวาส ในระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2563 ที่จะถึงนี้ จึงนับเป็นโอกาสอันดีที่จะนำสรุปผลการประชุมการจัดการศึกษาเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นำเสนอให้คณะรัฐมนตรีรับทราบในภาพรวม และใช้เป็นแนวทางในการสร้างโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เพิ่มโอกาสในการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นและการมีงานทำ เท่าทันยุคไทยแลนด์ 4.0 และการเปลี่ยนแปลงของโลก แต่ในขณะเดียวกันก็สอดคล้องกับบริบทสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างกลมกลืน


“ขอแสดงความเชื่อมั่นต่อชาวการศึกษาเอกชนในพื้นที่ จชต. ซึ่งประกอบด้วย ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และ 4 อำเภอของสงขลา ว่า ในนามรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมที่จะสนับสนุนการพัฒนาเติมเต็มในส่วนที่ขาด และส่งเสริมจุดดีจุดเด่นให้ขยายความสำเร็จในวงกว้างมากขึ้น ภายใต้อัตลักษณ์และบริบทของพื้นที่ และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเด็ก เยาวชน ประชาชน และการทำงานด้านการศึกษาในพื้นที่ จชต. ไม่ว่าจะเป็น การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ก่อนเข้ารับตำแหน่ง และระหว่างปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง, การจัดสรรครูสอนตรงวุฒิให้เพียงพอ พร้อมอบรมครูเพื่อเพิ่มทักษะการใช้สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ และการนำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานไปปรับใช้พัฒนาผู้เรียนได้อย่างตรงจุด, การสนับสนุนเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารเสริม (นม) ตลอดจนสาธารณูปโภคพื้นฐาน เพื่อสร้างเสริมบรรยากาศการเรียนรู้และสุขภาพอนามัยที่ดี และการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา (เงินเสี่ยงภัย) อย่างครบถ้วน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ครูและผู้สอนในพื้นที่
ที่สำคัญคือ ขอให้จัดสรรศึกษานิเทศก์ประจำ สช.จังหวัด เพื่อนิเทศติดตามการจัดการศึกษาเอกชน โดยเฉพาะด้านวิชาการ นำสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและผลการสอบ O-NET พร้อมสนับสนุนให้ สช.จชต.จัดการสอบ O-NET เพื่อความคล่องตัวและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาอย่างมีเอกภาพ รวมทั้งการออกวุฒิการศึกษา วุฒิบัตร และประกาศนียบัตร รองรับการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น และการประกอบอาชีพเมื่อจบการศึกษา


ทั้งนี้ ได้มอบสำนักนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สรุปและรวบรวมข้อเสนอและประเด็นความต้องการในการจัดการศึกษาเอกชน ในครั้งนี้ ส่งให้สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีรับทราบแนวทาง และความต้องการในการยกระดับการจัดการศึกษาเอกชนในพื้นที่ จชต. ต่อไป” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว


นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
13/1/2563