นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายเร่งพัฒนาการศึกษาให้เป็นรูปธรรมภายใน ๓ เดือน

 

นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง หรือเทียบเท่า ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น ๒ กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ว่า นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำในเรื่องการสร้างคนให้มีศักยภาพด้านวิชาการเพื่อมาเป็นครูเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาภาษาอังกฤษ โดยจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปศึกษาภาษาของประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เร่งสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาให้แก่เด็กตกหล่น ยากจน ไร้ที่พึ่ง ให้เด็กเหล่านี้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  ส่วนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ให้ไปดูจากประเทศที่มีต้นแบบการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ เช่น ประเทศฟินแลนด์ ประเทศสิงคโปร์ เป็นต้น

โดยนายกรัฐมนตรีไม่อยากให้การจัดการศึกษาของไทยเน้นเนื้อหามากเกินไป แต่ควรจัดการศึกษาตามมาตรฐานในแต่ละช่วงวัยของเด็ก อีกทั้งการเรียนการสอนภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์          ต้องพัฒนาให้เด็กสามารถคิดวิเคราะห์ พร้อมทั้งให้สอดแทรกค่านิยมหลักคนไทย ๑๒ ประการ เข้าไปในหลักสูตรด้วย  นอกจากนี้ ในการพัฒนาคนนายกรัฐมนตรีย้ำว่า ต้องส่งเสริมเด็กให้เหมาะสมในแต่ละความสามารถ เพราะเด็กแต่ละคนมีความสามารถแตกต่างกัน ขณะเดียวกันอยากให้มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การศึกษานอกระบบในวัด เพื่อเป็นการบูรณาการบ้าน วัด โรงเรียนเข้าด้วยกัน ส่วนการผลิตกำลังคนของอาชีวศึกษาที่ยังไม่ได้ตามเป้าหมายนั้น ให้อาชีวศึกษาหารือร่วมกับกระทรวงแรงงาน เพื่อดูความต้องการที่แท้จริงของตลาดแรงงาน ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้มอบให้ทุกกระทรวงทำงานเชื่อมโยงกันเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมภายใน ๓ เดือนนี้ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการกล่าว

                                                                                                                                                                                                        กลุ่มสารนิเทศ สป.ศธ.