นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตามผลตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นโยบายการเรียนรู้ด้วยวิธี Active Learning

 width=
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 ช่วงเช้า เวลา 09.00 น. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตามผลตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นโยบายการเรียนรู้ด้วยวิธี Active Learning เพื่อจัดทำเครื่องมือสำหรับโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้การเรียนการสอนแบบ Active Learning ในการจัดการเรียนการสอนตามบริบทในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 11 และเขตตรวจราชการที่ 14” ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ รีสอร์ท อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่คณะทำงานฯ ซึ่งเป็นผู้แทนหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 11 (จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร) และเขตตรวจราชการที่ 14 (จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร จังหวัดอำนาจเจริญ) ประกอบด้วย ศึกษาธิการจังหวัด รองศึกษาธิการจังหวัด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 โดยมี นายนุสร จำปาวัลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 กล่าวรายงาน
 width=
ช่วงบ่าย เวลา 13.00 น. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจ ติดตาม นโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 11 (จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร) และเขตตรวจราชการที่ 14 (จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร จังหวัดอำนาจเจริญ) และร่วมกันกำหนดแผนการลงพื้นที่ตรวจราชการ ซึ่งการตรวจราชการกรณีพิเศษนี้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับศึกษาธิการภาค และศึกษาธิการจังหวัด ดำเนินการตรวจ ติดตาม นโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ และชี้แจงทำความเข้าใจแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้เรียน และผู้ปกครอง เกี่ยวกับนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน รวมทั้งรับทราบปัญหาอุปสรรค ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และให้รายงานผลการตรวจ ติดตามดังกล่าวต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อทราบและใช้เป็นข้อมูลประกอบการวินิจฉัย สั่งการ เพื่อให้การดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารและผู้แทนหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 11 (จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร) และเขตตรวจราชการที่ 14 (จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร จังหวัดอำนาจเจริญ) ได้แก่ ศึกษาธิการจังหวัด รองศึกษาธิการจังหวัด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค 14
 width=