นักเรียน ร.ร.แก้งคร้อวิทยา รับถ้วยรางวัลพระราชทาน


          การสอนศิลปะสําหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษของโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 30 (ชัยภูมิ) เริ่มต้นจากความสําเร็จ
ในการเข้าประกวดแข่งขันงานศิลป หัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 61 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2554 นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขัน กิจกรรมการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ระดับชั้น ม.1-ม.3 จึงจุดประกายให้ครูและนักเรียน จัดตั้งซุ้มนุม นานาทัศนศิลป์เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ในศิลปะด้านต่างๆ


          เมื่อช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา นายอุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อํานวยการ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) พร้อมคณะครูได้ร่วมแสดงความชื่นชมยินดีกับ นายธนาธิป นาฉลอง นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนแก้งคร้อ วิทยา ที่ได้รับถ้วยพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อันเนื่องจากนักเรียนได้รางวัลชนะเลิศ ระดับ ม.ตอนปลาย ในการประกวดภาพวาด จินตนาการสืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 12 หัวข้อ ความสุข ความงดงาม ในความเป็นไทย ณ หอ ศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โดยมี นายสมชาย คําพิทักษ์ ผู้อํานวยการโรง เรียนแก้งคร้อวิทยา และ ครูกนกวรรณ นิ้วรัตนกุล เป็นครูผู้ฝึกสอน และควบคุมดูแล



          ครูกนกวรรณ กล่าวว่า โรงเรียนจัดโครงการเข้าค่ายอบรมนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษใช้วิทยากรทั้งภายใน และภายนอก ได้นํานักเรียนไปทัศนศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในท้องถิ่น หอศิลป์ หรือพิพิธภัณฑ์ต่างๆ และครูพยายามผลักดันให้นักเรียนได้กล้าแสดงออกในการแข่งขัน ทั้งส่งผลงานเข้าร่วม ประกวดหรือนํานักเรียนเข้าร่วมแข่งขันจริงหรือเรียกว่าการแข่งขันสด ซึ่งการแข่งขันเช่นนี้จะทําให้นักเรียนได้ ฝึกความสามารถของตน
ที่จํากัดด้วยเวลา และท้าทายด้วยการคิดสร้างสรรค์ มีไหวพริบ แนวคิดในการ ถ่ายทอดผลงาน เพราะบางรายการได้จับหัวข้อแข่งขัน ณ สถานที่แข่งขัน นักเรียนจะได้รู้ถึงทักษะความ สามารถขีดจํากัดของตนและนํากลับมาพัฒนาตนได้ต่อไป


          ขณะเดียวกัน ในการฝึกซ้อมครจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ที่โรงเรียนได้สนับสนุนในโครงการไว้ให้นักเรียน มีสื่อ ภาพ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสืบค้นผลงานของศิลปินต่างๆ หรือ
ภาพผลงานการประกวดในรายการต่างๆ ครูจะ เป็นผู้ที่เสนอแนวทางและแนวคิดหลากหลายให้กับนักเรียนในการสร้างผลงาน จะดึงความสามารถที่นักเรียน มีอยู่ออกมาใช้เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง พัฒนาหาเทคนิควิธีการเพิ่มพูนความคิดสร้างสรรค์ นักเรียนจะมา เข้าค่ายฝึกซ้อมโดยใช้ระบบรุ่นพี่ดูแลรุ่นน้อง พี่ๆ ในชุมนุมจะมีน้องๆ ให้ดูแล ครูจะให้ข้อคิดแก่นักเรียนเสมอ



          “เมื่ออยากเป็นผู้มีความสามารถพิเศษเราต้องฝึก อดทน เหนื่อยเป็นสองเท่าของ
คนรุ่นเดียวกัน ต้อง พัฒนาตนเอง และมีแนวคิด สไตล์เป็นเอกลักษณ์ของตนเองให้ได้รางวัลเป็นตัวการันตีความ สามารถของเราอย่างหนึ่ง แต่ที่สุดแล้วความภูมิใจที่เราได้พัฒนาตนในสิ่งที่เราถนัด และรักให้ คุณค่าแก่ชีวิตเราไปจนตาย จงทําให้สุดความสามารถ” ครูกนกวรรณกล่าว


          ด้าน น้องตึก ธนาธิป เล่าว่า โครงการจินตนาการ สืบสานวรรณกรรมไทยกับอินทัข์ ที่ได้จัดประกวดวาดภาพ โดยเน้นการสอดแทรกให้เยาวข้นคนรุ่นใหม่ได้เข้าถึงวรรณกรรม จนตัวเองสามารถถ่ายทอดผลงานทางศิลปะ ทัศนศิลป์ออกมาเป็นภาพวาดได้โดยใช้จินตนาการจากวรรณกรรมจนได้รับรางวัลพระราฑ์ทานในครั้งนี้ รู้สึก ปลาบปลื้มใจ และตื้นตันใจเป็นอย่างมาก เพราะถือว่าเป็นเกียรติอันสูงสุดแก่ชีวิตตนเอง และครอบครัว และ อบอุ่นทุกครั้งที่มีคุณครู
ผู้บริหารคอยส่งเสริมสนับสนุน ดูแลให้กําลังใจมาโดยตลอด



          นายสมชาย ผู้อํานวยการโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา กล่าวว่า ดีใจ และชื่นชมนักเรียน
ที่ได้รับรางวัล และนักเรียน ทุกคนที่ร่วมชุมนุม ถือเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนคนอื่นๆ
สร้างชื่อเสียงให้โรงเรียน ทุ่มซ์น และจังหวัด ชัยภูมิ ที่ได้เป็นตัวแทนนักเรียนเข้าเฝ้าฯ รับถ้วยพระราชทาน


          จึงเป็นความภาคภูมิใจ และเป็นประสบการณ์ที่ดีที่สุดในชีวิตของนักเรียนและ
ครูผู้ฝึกสอน



 


ที่มา : มติชนออนไลน์