นักเรียนไทยซิว2ทองแข่งฟิสิกส์โอลิมปิกที่สวิสฯ

      ดร. พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่า ตามที่ได้ดำเนินงานโครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ  พ.ศ. 2559  โดยคัดเลือกและจัดส่งผู้แทนประเทศไทยจำนวน 5 คน ไปแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ  ณ เมืองซูริก ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ผลปรากฏว่าผู้แทนประเทศไทยสามารถทำได้ 2 เหรียญทอง  3 เหรียญเงิน ได้แก่ นายอภิชาติเมธี   โชติรัตนพิทักษ์  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพฯ  เหรียญทองนายกฤตเมธ   เธียรกานนท์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ   เหรียญทองนายอธิคม วาณิชย์กุล  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ  เหรียญเงินนายจิตรภณ  เลิศประเสริฐพงศ์  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพฯ เหรียญเงินนางสาวธิษณาพร  มุ่งมีพฤทธิ์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  จ.นครปฐม เหรียญเงิน


 


           


     คณะอาจารย์ประกอบด้วย ผศ.ดร.พิเชษฐ   กิจธารามหาวิทยาลัยมหิดล  หัวหน้าทีม ผศ.ดร.กิตติวิทย์   มาแทน มหาวิทยาลัยมหิดล  รองหัวหน้าทีม  ดร.ทวีนันท์  เชียวชาญชำนาญกิจ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ช่วยหัวหน้าทีม ดร.นิพนธ์  จันเลน สสวท. ผู้จัดการทีม


 


ที่มา : http://www.banmuang.co.th/news/education/55967