นักเรียนไทยคว้า 24 เหรียญ 25 รางวัล ในการแข่งขันคณิต-วิทย์ IMSO 2018 ที่จีน

       นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) ได้เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้นำคณะนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิก ระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2561 หรือ International Mathematics and Science Olympiad for Primary School 2018 (IMSO 2018) ระหว่างวันที่ 28 กันยายน – 4 ตุลาคม 2561 ณ มณฑลเจ้อเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 24 คน แบ่งเป็นสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จำนวน 12 คน และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จำนวน 12 คน ซึ่งผลปรากฏว่านักเรียนไทยได้รับรางวัลทุกคน จำนวน 11 เหรียญทอง 12 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง และ 1 รางวัล คะแนนรวมสูงสุด OVERALL CHAMPION in Science รวม 25 รางวัล ดังนี้

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้รับ จำนวน 12 รางวัล แบ่งเป็น

เหรียญทอง จำนวน 4 รางวัล ได้แก่
เด็กชายตนุภัทร ตระกูลธงชัย
โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย

เด็กชายธีธัช ประสิทธิ์วิไล
โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา

เด็กชายพัฒนแสง พินิจพิชิตกุล
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

และเด็กชายสิรวิทย เฮงสุวนิช
โรงเรียนอัสสัมชัญ (แผนกประถม)

เหรียญเงิน จำนวน 7 รางวัล ได้แก่
เด็กชายกันตินันท์ ไหลประเสริฐ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์

เด็กชายชยุต จุนถิระพงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา

เด็กชายชยุต วงศ์วิชยาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร

เด็กชายชิษณุพงศ์ ทรัพย์เย็น โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

เด็กหญิงธันยธร เจิ้ง โรงเรียนสาธิต มศว.ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เด็กชายปุณณวิช เด่นอริยะกุล โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา

และเด็กชายเอกกวิน วิศิษฎ์เกียรติชัย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม)

และเหรียญทองแดง จำนวน 1 รางวัล ได้แก่
เด็กหญิงชวิศา ธนากูลพงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา

สำหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ได้รับจำนวน 13 รางวัล แบ่งเป็น
เหรียญทอง จำนวน 7 รางวัล ได้แก่

เด็กชายญาณรัก ถาวรรุ่งกิจ
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกประถม)

เด็กหญิงธีริศรา ถนอมเนื้อ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี

เด็กชายปีติพันธ์ อิทธิวิศวกุล โรงเรียนปลูกปัญญา

เด็กหญิงวชิรญาณ์ ลีลานิพนธ์
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช

เด็กชายวรเมธ ไมตรี โรงเรียนโชคชัย

เด็กหญิงอมาษญา เลี้ยงบำรุง
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

และเด็กชายอาชวิณ กิตติรัตนไพบูลย์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

เหรียญเงิน จำนวน 5 รางวัล ได้แก่
เด็กชายณภัทษร สุกใส โรงเรียนอนุบาลชลบุรี

เด็กชายธนวรรธน์ คทาเหม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น

เด็กชายธัชชาภัทร ดิษสกุล โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา

เด็กชายธิติ ไกรเพชร โรงเรียนราชวินิต

และเด็กชายศุภวิชญ์ จิระเดชะ โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง

นอกจากนั้นในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์นักเรียนไทยยังได้รับรางวัลคะแนนรวมสูงสุด
OVERALL CHAMPION in Science คือ
เด็กชายอาชวิณ กิตติรัตนไพบูลย์
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

       โดยการแข่งขันคณิตศาสตร์ครั้งนี้มีประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 22 ประเทศ ได้แก่ บัลแกเรีย กัมพูชา ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย พม่า ลาว คาซัคสถาน จีน ฮ่องกง แอฟริกาใต้ อินโดนีเซีย ศรีลังกา อิหร่าน ทาจิกิสถาน สิงคโปร์ ไต้หวัน ไทย เวียดนาม เกาหลี อินเดีย มองโกเลีย และเนปาลผู้เข้าแข่งขันรวมทั้งหมด จำนวน 378 คน แบ่งเป็น แข่งขันในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 218 คน และแข่งขันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 160 คน

       ทั้งนี้คณะนักเรียนไทยมีกำหนดจะเดินทางกลับในวันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561 ด้วยสายการบิน Air China เที่ยวบินที่ CA 715 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 00.55 น. ของวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561

ที่มา:https://www.facebook.com/etvMAC/posts/2274408439299284?__tn__=K-R