นักเรียนไทยคว้า 2 ทองแข่งคณิตศาสตร์โอลิมปิก

      ดร. พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  เปิดเผยว่า  ตามที่โครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ 2559 ได้จัดส่งผู้แทนประเทศไทย ไปแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 57 ในวันที่   6 – 16 กรกฎาคม 2559 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ผลปรากฏว่า ผู้แทนประเทศไทยได้ 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง และ 1 เกียรติคุณประกาศ โดยได้คะแนนรวมเป็นอันดับที่ 12 จากทั้งหมด 109 ประเทศ


 


รายชื่อผู้แทนประเทศไทยที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 57  ประกอบด้วย 1. นายกฤษฏ์ บุญศิริเศรษฐ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  กรุงเทพมหานคร เหรียญทอง 2. นายพชร เศวตมาลย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษากรุงเทพมหานคร เหรียญทอง 3. นายเชษฐ์พงศ์ภัช บูรณศิลป์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร เหรียญเงิน 4. นายศิวกร สงวนหมู่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม เหรียญเงิน 5. นายสุชาครีย์ ชื่อลือชา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร เหรียญทองแดง 6. นายตรีทเศศ  วิวิธวร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เกียรติคุณประกาศ คณะอาจารย์ผู้ควบคุมทีม ได้แก่ ดร. วิทวัชร์ โฆษิตวัฒนฤกษ์   มหาวิทยาลัยมหิดล หัวหน้าทีมอาจารย์ดังเจตน์ เชี่ยววัฒนา          นักวิชาการอิสระ รองหัวหน้าทีม  ดร. พงศ์พล เรือนคง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยหัวหน้าที อาจารย์วิจิต ยังจิตร  นักวิชาการอิสระ  ผู้ช่วยหัวหน้าทีมนางสาวอัมริสา  จันทนะศิริ สสวท. ผู้ช่วยหัวหน้าทีม                                          


 


ทั้งนี้ นายกฤษณ์ บุญศิริเศรษฐ ขณะเรียนอยู่ชั้น ป 2 แต่สามารถคำนวณคณิตศาสตร์ในระดับ ม ปลายได้  สามารถบวกลบคูณหารเลขได้ตั้งแต่ก่อนที่เขาอายุ 2 ขวบ เมื่อยังเล็กเขาคำนวณแฟตทอเรียลของเลขใด ๆ ได้  คูณเลข 2 หลักได้รวดเร็วพอ ๆ กับเครื่องคิดเลข  แก้สมการได้  แสดงเลขสามเหลี่ยมปาสคาลได้อย่างรวดเร็ว  ส่วนนายพชร เศวตมาลย์ และนายศิวกร สงวนหมู่  เคยกวาดรางวัลด้านการแข่งขันคณิตศาสตร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา และล่าสุดได้เหรียญเงินจากการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก ปี 2558 เช่นเดียวกับนายสุชาครีย์  ชื่อลือชา  นายเชษฐ์พงศ์ภัช บูรณศิลป์  และนายตรีทเศศ วิวิธวร ที่เคยคว้ารางวัลการแข่งขันคณิตศาสตร์ในเวทีระดับนานาชาติมาแล้วเช่นกัน


 


ที่มา : http://www.banmuang.co.th/news/education/55731