นักเรียนไทยคว้าชัยเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ 1 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน จากสาธารณรัฐสโลวักและสาธารณรัฐเช็ก


           ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่าตามที่ได้จัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 50 วันที่ 19 – 29 กรกฎาคม 2561 ณ กรุงบราติสลาวา สาธารณรัฐสโลวัก และกรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก ผลปรากฏว่าผู้แทนประเทศไทยสามารถทำได้ 1 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน ดังนี้


  
1. นายภูริทัต สุขอนันต์ชัย  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร  เหรียญทอง


  
2. นางสาวพิชามญชุ์ อัศวผดุงสิทธิ์  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร  เหรียญเงิน


  
3. นายภัคพล ธาดาวศิณ  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร  เหรียญเงิน


  
4. นายสรรค์เปรม เตชะวิเชียร  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร  เหรียญเงิน          คณะอาจารย์ในทีมประกอบด้วย ผศ.ดร.วรวรรณ พันธุมนาวิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หัวหน้าทีม   ผศ.ดร.พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รองหัวหน้าทีม ผศ.ดร.อมราวรรณ อินทศิริ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ช่วยหัวหน้าทีม รศ.ดร.เอกสิทธิ์ สมสุข มหาวิทยาลัยมหิดล ดร.เอกพงษ์ สุวัฒนมาลา มหาวิทยาลัยบูรพา  ผู้ร่วมสังเกตการณ์จากมูลนิธิ สอวน. นายเจริญศักดิ์ เมืองแก้ว นักวิชาการ สสวท. ผู้จัดการทีม


          นักเรียนคะแนนรวมสูงสุด อันดับที่ 1 คือผู้แทนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน อันดับ 2 ผู้แทนจากประเทศรัสเซีย อันดับ 3 ผู้แทนจากประเทศเกาหลีใต้ คะแนนทฤษฎีสูงสุดคือผู้แทนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน คะแนนภาคปฏิบัติการสูงสุดคือผู้แทนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน


          ในปีนี้มีผู้ได้รับรางวัลแบ่งออกเป็นเหรียญทองจำนวน 35 คน เหรียญเงินจำนวน 65 เหรียญ เหรียญทองแดงจำนวน 95 เหรียญ และเกียรติคุณประกาศจำนวน 10 รางวัล มีประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน 76 ประเทศ นักเรียนร่วมการแข่งขัน 300 คน ประเทศร่วมสังเกตการณ์ 6 ประเทศ 


ที่มา : ประชาสัมพันธ์ สสวท.