นักเรียนโรงเรียนแม่แจ่ม คว้า 3 รางวัลการแข่งขันทักษะภาษาไทย


          ขอแสดงความยินดีกับ
1. เด็กหญิงรัตติกาล พุทธมูล ม.3/2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรมการเขียนเรียงความ (ระดับม.ต้น)​ จากจำนวนโรงเรียนที่เข้าแข่งขันทั้งหมด 41 โรงเรียน และได้เป็นตัวแทน สพม.34 เพื่อไปเเข่งขันในระดับประเทศต่อไป
2. นางสาววางใจ เทิดถวัลย์ชัย ม.6/4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมคัดลายมือ (ระดับ ม.ปลาย)
3.เด็กหญิงพิชญาภา ส่งเสริมรักษาไพร ม.2/5 ได้รับรางวัลชมเชย กิจกรรมคัดลายมือ (ระดับ ม.ต้น)
          จากการแข่งขันทักษะภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 2562 ในวันที่ 8 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ที่มา : เชียงใหม่นิวส์