นักศึกษาICT มหิดลคว้า 5 รางวัลมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศ


          นักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล คว้า 5  รางวัล จาก 9 ผลงานที่เข้ารอบ ในงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 (The eighteenth Thailand IT Contest Festival: IT 2019)  โดยรางวัลที่ได้รับคือ หัวข้อพิเศษ โปรแกรมถามตอบจากคลังข้อมูลวิกิพีเดียภาษาไทย (Question answering program from thai Wikipedia)  โครงการวิบาคิวเอ: โปรแกรมถามตอบจากคลังข้อมูลวิกิพีเดียภาษาไทย โดยนายจักรี โล่พันธุ์ศิริกุล นางสาวยอดธิดา ยอดเมือง และนางสาววรรณกานต์ ปรางอ่อน โดยมี ผศ.ดร.ศุภวงศ์ ทั่วรอบ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รางวัลที่ 1


          โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Applicationโครงการแอปพลิเคชันเพื่อประเมินความปลอดภัยสำหรับอุปกรณ์เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง โดยนายชัชวาล โคตรสุ นายฐิติวุฒิ จามรมาน และนายนิรมิต ชื่นประภานุสรณ์ โดยมี รศ.ดร.วัสกา วิสุทธิวิเศษ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา  ได้รางวัลที่ 2          หัวข้อพิเศษ โปรแกรมวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (Data Science and Artificial Intelligence Application) โครงการอัลกอเอ็กซ์พลอเรอร์: ระบบอัจฉริยะสำหรับค้นหาและแสดงผลอัลกอริทึมในข้อมูลงานวิจัยขนาดมหาศาล โดยนายชนาธิป พรประสิทธิ์ และนายธนดล บุญเกิด โดยมี ผศ.ดร.ศุภวงศ์ ทั่วรอบ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รางวัลที่ 3


          โปรแกรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ คนพิการ และผู้สูงอายุ โครงการเกลาโควิช โดยนายกฤษดา สุนทรวุฒิไกร และนายฐานันท์ ทรัพย์ธำรงค์ โดยมี ดร.ศรีสุภา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รางวัลที่ 3


          โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการโครงร่างระบบเชื่อมต่อการตรวจสอบความปลอดภัยของแอปพลิเคชันแบบอัตโนมัติ โดยนายวีรวัฒน์ ภาวนาวิวัฒน์ นายดาวิด ชูเศรษฐการ และนายปฏิพล สุวรรณบล โดยมี ดร.กรินทร์ สุมังคะโยธิน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา  ได้รางวัลชมเชยที่มา : ข่าวการศึกษาบ้านเมือง