นักศึกษา อก. รับรางวัล Asia Star Award 2018 ออกแบบดีเด่น ประเภทนักเรียนและนักศึกษา


          นายยศวรรษ อํานา และนายสหรัฐ จันทร์ศิริ นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัล Asia Star Award 2018 ออกแบบดีเด่น ประเภทนักเรียนและนักศึกษา มี อ.สุฐพัศ คําไทย หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ฯ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา โดยเข้ารับรางวัล ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติไบเทค กทม. เมื่อวันที่ผ่านมา

ที่มา : เชียงใหม่นิวส์