นักศึกษา กศน.งาว จากเมืองรถม้า คว้ารางวัลการประกวดสร้างสรรค์ โครงการสาธารณะประโยชน์

       พลเอก เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ ปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลให้แก่นักเรียน นักศึกษาที่ชนะการประกวดโครงการ“จิตสำนึกรักเมืองไทย” องสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมโดยมี นางสาววิเลขา ลีสุวรรณ รองเลขาธิการ กศน. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัลดังกล่าวด้วย
       นางสาววิเลขา ลีสุวรรณ รองเลขาธิการ กศน. กล่าวว่า อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาวกศน. กับการเข้าร่วมประกวดโครงงานในโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ซึ่งเป็นโครงการสร้างจิตอาสาและการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อชุมชน จัดโดยสำนักงานเลขานุการ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเพื่อร่วมสร้างจิตสำนึกในการป้องกันประเทศและรักษาความมั่นคงรวมถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการสนับสนุนงานความมั่นคงของชาติและความรับผิดชอบต่อสาธารณะซึ่งปีนี้ได้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่10 แล้ว ซึ่งได้รับความสนใจจากสถานศึกษาต่างๆ จำนวนมาก โอกาสนี้ โครงงาน“ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมสร้างสรรค์ เพื่อพลิกฟื้นผืนป่าด้วยฝายน้ำตก น้อมถวายแม่ของแผ่นดิน”ของ กศน.อำเภองาวสำนักงาน กศน.ลำปางได้รับคัดเลือกเป็นทีมดีเด่น 1 ใน 6 ทีม ซึ่งถือว่าทั้ง 6 ทีม คือทีมชนะเลิศ จากจำนวนผู้ส่งผลงาน/โครงการเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 155 ทีมภายใต้การควบคุมดูแลของนางสาวจารุณี เก่าพิมาย ครู กศน.และนางนงนุช ถาวรวงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภองาว จังหวัดลำปางในฐานะที่ปรึกษาซึ่งเป็นโครงงานเพียงหนึ่งเดียวของ กศน. ที่เข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้และได้รับคัดเลือกในรอบแรก 12 ทีม มีโอกาสได้แสดงผลงานการพัฒนาเป็นที่ประจักษ์ และได้เข้ารอบ 6 ทีมสุดท้ายได้รับเงินรางวัลสนับสนุนโครงงานจำนวน 40,000 บาท มีเป้าหมายให้ดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน และได้รับคัดเลือกให้เป็นกลุ่ม/สถานศึกษาดีเด่นในการดำเนินงานตามโครงการ “จิตสำนึกรักเมืองไทย” โดยนางนงนุช ถาวรวงศ์ ผอ.กศน.อำเภองาว ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการตัดสินโครงการฯ ให้เป็นที่ปรึกษาดีเด่นระดับประเทศอีกด้วย
       น.ส.วิเลขา กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ความเป็นสุดยอด กศน.ที่ฉายแววโดดเด่นผ่านด่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ ว่าเป็นโครงงานที่สร้างคุณค่าและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน/สังคม ให้ดีขึ้นจากเดิมในด้านต่างๆ สอดคล้องกับแนวคิดหลักและเนื้อหาจิตสำนึกรักเมืองไทย ที่ส่งเสริมจิตสำนึกรักประเทศในด้านต่างๆความสามัคคี /ค่านิยม / วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของสังคม สร้างโอกาสให้ผู้รับมีชีวิตที่ดีขึ้นในด้านต่างๆ อีกทั้งเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต ชุมชน สังคมตามแนวคิดวิสัยทัศน์และนโยบายของ กศน.ได้อย่างชัดเจนตรงประเด็น ตอบโจทย์การพัฒนาแบบชุมชนมีส่วนร่วม บ้าน วัด โรงเรียน (บวร) กิจกรรมที่ทำต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้นำชุมชน นำหลักการ นวัตกรรม ภูมิปัญญามาใช้ในการเสนอผลงานส่งเสริมประสบการณ์ การพัฒนาด้านจริยธรรม ทักษะความรู้ ความคิดของนักศึกษาผู้ทำโครงการ มีการวางแผนที่ดีทั้งในการปฏิบัติ กำลังพลโดยมีครูและผู้บริหารสถานศึกษาเข้ามาหนุนเสริมการดำเนินงานในทุกด้าน ก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและพลังมากกว่าการทำกิจกรรม กพช. ธรรมดา ตามแนวทางพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของ กศน.เป็นกิจกรรมที่ฝึกให้นักศึกษาและชุมชนได้มีเวทีในการแสดงศักยภาพเพื่อปลูกฝังความสำนึกรักบ้านเกิด และมีโอกาสสร้างกระบวนการ”คิดเป็น” เพื่อต่อยอด พัฒนาผลงานเพื่อความยั่งยืนต่อไปในอนาคตให้แก่ชุมชนของตนเองต่อไป
ที่มา:ประชาสัมพันธ์ กศน.