นักศึกษาอาชีวะ โชว์ฝีมือนําผลงาน 70 โครงงาน

นักเรียน นักศึกษาอาชีวะ โชว์ฝีมือ…นําผลงาน 70 โครงงานเข้าประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศีกษา ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 28

 

     สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษาร่วมกับบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย)จำกัด (มหาชน)และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดโครงการการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2561ระหว่างวันที่ 15 – 17 กรกฎาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
       
    ดร.มงคลชัย สมอุดร ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรและประมงกล่าวว่าโครงการประกวด ครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ด้านกระบวนการวิทยาศาสตร์ และการวิจัยสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียน และการดำเนินชีวิต ส่งเสริมงานด้านนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของนักเรียน นักศึกษาอาชีวะให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ไปยังผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป
 
   โดยการประกวดได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีในปีการศึกษา2561มีโครงงานวิทยาศาสตร์ฯเข้าประกวดทั้งสิ้น 70โครงงานแบ่งออกเป็น 2 ระดับได้แก่ระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพ(ปวช.) 37โครงงานและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) 33 โครงงาน จากสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร จำนวน 66 แห่งโดยผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 ในแต่ละระดับการศึกษา จะได้เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับชาติ นอกจากนี้ ยังมีโอกาสได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมการประกวดในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติต่อไป
 
   ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรและประมง กล่าวต่อว่า โครงงานวิทยาศาสตร์ เป็นเครื่องมือที่สามารถใช้ในการเรียนรู้เพื่อศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ซึ่งต้องอาศัยองค์ความรู้วิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ด้านเทคโนโลยีสายอาชีพ การทำวิจัยและนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ซึ่งเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน นักศึกษาอาชีวะเพื่อให้พร้อมก้าวสู่โลกอาชีพในอนาคตต่อไป

        

ที่มา: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2078671052206358&id=164944140245735