นักศึกษาทวิวุฒิระบบราง

รมช.กนกวรรณ หวัง “เด็กทวิวุฒิระบบราง” รุ่นแรก พัฒนาตนเองตลอดชีวิต เป็นกำลังสำคัญพัฒนาโลจิสติกส์ไทยก้าวสู่สากล

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 น. นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ในโครงการผลิตกำลังคนระดับปฏิบัติการ ด้านการบำรุงรักษาในระบบขนส่งทางรางและรถไฟฟ้าความเร็วสูง ระบบทวิวุฒิ รุ่นที่ 1 ระหว่าง 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษาของไทย กับสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ภูเขางาม รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

รมช.ศึกษาธิการ ให้โอวาทตอนหนึ่งว่า ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาระบบทวิวุฒิรุ่นแรกทุกคน ถือเป็นความภาคภูมิใจของชาวอาชีวศึกษาเอกชนทั้ง 4 แห่ง และประเทศไทย สอดคล้องกับการพัฒนาระบบอุตสาหกรรมใหม่ S-Curve และ New S-Curve ตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนาระบบขนส่งทางรางและระบบโลจิสติกส์ของประเทศด้วย

ขอฝากให้ทุกคนอย่าหยุดที่จะพัฒนาตัวเอง ให้ใฝ่การเรียนรู้อยู่เสมอตลอดชีวิต ทั้งด้านวิชาการ ทักษะฝีมือ ภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมทั้งทักษะชีวิต เพื่อให้เรามีความก้าวหน้าในอาชีพการงาน เป็นกำลังสำคัญของครอบครัวและประเทศ รวมไปถึงสามารถแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ ได้ ในยุคที่มีการเปิดเสรีด้านกำลังคนและฝีมือแรงงาน รวมทั้งขอให้ภาคภูมิใจในตัวเอง ที่เป็นผู้มีความสามารถช่วยพัฒนาประเทศด้านขนส่งระบบรางและการบำรุงรักษา และสิ่งสำคัญคือ ขอให้ช่วยกันรักษาซึ่งเอกลักษณ์ความเป็นคนไทย ความอ่อนน้อมถ่อมตน ความซื่อสัตย์ และมีระเบียบวินัย ตลอดจนถึงการทำความดีเมื่อมีโอกาส โดยเฉพาะผู้ที่ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เมื่อมีงานทำมีรายได้ ก็ต้องส่งเงินคืนให้กับกองทุน เพื่อเป็นการเอื้อให้รุ่นน้องได้มีโอกาสการเข้าถึงศึกษาด้วย

ทั้งนี้ขอให้เชื่อมั่นว่ารัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะบริหารประเทศไปสู่ความก้าวหน้า โดยเฉพาะรัฐมนตรีทั้ง 3 ท่าน มีความห่วงใยเด็กและเยาวชนไทยทุกคน และพร้อมที่จะพัฒนาอย่างเต็มที่ ให้ทุกคนเติบโตเป็นกำลังคนที่มีทักษะความรู้ความสามารถ มีศักยภาพและมาตรฐานทัดเทียมนานาอารยประเทศ

โครงการผลิตกำลังคนระดับปฏิบัติการ ด้านการบำรุงรักษาในระบบขนส่งทางรางและรถไฟฟ้าความเร็วสูง เป็นความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี และวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก กับ Liuzhou Railway Vocational and Technical College สาธารณรัฐประชาชาจีน เพื่อจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี (ทวิวุฒิ) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยเรียนในประเทศไทยเป็นเวลา 1 ปี และไปเรียนที่จีนอีก 1 ปีครึ่ง ซึ่งขณะนี้มีนักศึกษาในโครงการ รุ่นที่ 1 จบการศึกษาแล้วจำนวน 28 คน แบ่งเป็น สาขาเทคนิคเครื่องกลระบบขนส่งทางราง (Railway engineering technology : วุฒิจีน) และสาขาบำรุงรักษาระบบไฟในระบบขนส่งทางราง (Railway singnal auto control : วุฒิจีน) ทั้งนี้นักศึกษาทั้ง 2 สาขา ได้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างช่อมรถไฟตามมาตรฐานของจีน และผ่านการทดสอบความสามารถด้านภาษาจีน ระดับ HSK3 ด้วยแล้ว

นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
4/8/2562