นักวิจัย มช. คว้ารางวัล Best Poster Presentation Award ในงานประชุม AMC 2017

      “ทีมนักวิจัยเห็ดรา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำทีมโดย ศ.ดร.สายสมร ลำยอง หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยด้านการพัฒนาอย่างยั่งของทรัพยากรธรรมชาติ คณะวิทยาศาสตร์ มช. และสองนักวิจัย คือ ดร.นครินทร์ สุวรรณราช และ ดร.จตุรงค์ คำหล้า นำผลงานวิจัยด้านเห็ดราขนาดใหญ่เผยแพร่เสนอเป็นองค์ความรู้ใหม่ ในการประชุมวิชาการด้านราวิทยาในระดับเอเชีย “Asian Mycological Congress 2017” ระหว่างวันที่ 10˗13 ตุลาคม 2560 ณ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม


     โดย ดร.นครินทร์ สุวรรณราช นำเสนอในหัวข้อ “It possible to discover truffles in Thailand?” และ ดร. จตุรงค์ คำหล้า นำเสนอหัวข้อ “Is a tropical black bolete to be an ectomycorrhizal fungus?” ผลงานของนักวิจัยทั้งสองได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยทั้งสองผลงานถือเป็นผลงานที่น่าสนใจ และเป็นองค์ความรู้ใหม่ต่อนักเห็ดราในทวีปเอเชียที่เข้าร่วมประชุม จึงสามารถคว้ารางวัล Best Poster Presentation Award ได้ทั้ง 2 ผลงานจากการประชุมครั้งนี้


     การประชุม Asian Mycological Congress กำหนดจัดขึ้นทุกสองปี โดยถือเป็นการประชุมที่สำคัญสำหรับการแลกเปลี่ยนความรู้ และการพัฒนางานวิจัยในวงการเห็ดราในทวีปเอเชีย ซึ่งมีนักเห็ดราจากทวีปเอเชียและทั่วโลกเข้าร่วมงานประชุมครั้งนี้เป็นจำนวนมาก


ที่มา : http://www.science.cmu.ac.th/prsci/news-detail.php?id=2750