นศ.เภสัชฯ ม.อุบลฯ เจ๋ง!! สอบทักษะปฏิบัติวิชาชีพ คะแนนสูงสุด อันดับ 1 ของประเทศ

        อีกหนึ่งความภาคภูมิใจ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดย นายพิกรม   อโศกบุญรัตน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 6 คณะเภสัชศาสตร์ที่สร้างชื่อเสียงในการสอบขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ประจำปี 2561 ด้านทักษะปฏิบัติ (OSPE) ทำคะแนนสูงสุดของประเทศ ได้ 99 คะแนนจาก 100 คะแนนเต็มส่วนเพื่อนนักศึกษาร่วมรุ่นจำนวน 95 คนสอบผ่านความรู้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมได้คะแนนภาพรวมทั้งภาคทฤษฎี (MCQ) และภาคปฏิบัติ (OSPE) รวมกันคิดเป็น 96.84 % ทำให้คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯอยู่ในอันดับต้นๆ จาก19 สถาบันที่เปิดสอนคณะเภสัชศาสตร์ทั่วประเทศ

        ผศ.ดร.ภญ.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดเผยว่า สำหรับผลการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ประจำปี 2561 จัดโดย สภาเภสัชกรรมแห่งประเทศไทย เมื่อไม่นานมานี้ปรากฏว่านักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สามารถทำผลการสอบเป็นที่น่าพอใจจากการสอบซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 เป็นการสอบทักษะทางวิชาชีพเภสัชกรรม (OSPE, Objective Structured Pharmaceutical Examination) ส่วนที่ 2 เป็นการสอบข้อเขียนการบูรณาการความรู้ทางเภสัชศาสตร์ (MCQ, Multiple Choice Question) ปรากฏว่านักศึกษา ม.อุบลฯ จากจำนวน 95 คนสามารถสอบผ่านการสอบทักษะทางวิชาชีพเภสัชกรรม (OSPE) 94 คน หรือคิดเป็น 98.95%และสอบผ่านการสอบข้อเขียนการบูรณาการความรู้ทางเภสัชศาสตร์ (MCQ) จำนวน 92 คนคิดเป็นคิดเป็น 96.84% และการสอบในครั้งนี้นักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายพิกรม อโศกบุญรัตน์ สามารถทำคะแนนการทดสอบด้านทักษะปฏิบัติ (OSPE) คะแนนสูงสุดอันดับ 1 ของประเทศด้วย

        นายพิกรม   อโศกบุญรัตน์หรือ ปาย  นศ.เภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 19 ภูมิลำเนา จ.นนทบุรีผลการเรียนเฉลี่ย 3.44 ว่าที่บัณฑิตเกียรตินิยม อันดับ 2  กล่าวว่าตนรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ศึกษาและสำเร็จการศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การสอบผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมเป็นอีกหนึ่งในการวัดระดับความรู้ความสามรถในวิชาชีพซึ่งตนและเพื่อนร่วมรุ่นสามารถทำคะแนนได้เป็นที่พอใจทุกคน ทั้งนี้ ได้ทราบภายหลังว่าตนสามารถทำคะแนนได้สูงสุด ในการสอบด้านทักษะปฏิบัติตนรู้สึกดีใจจนบอกไม่ถูกเพราะผลที่ออกมาเกินความคาดหมายที่ตั้งไว้ความรู้สึกดีใจจนทำให้น้ำตาไหลซึมความสำเร็จในครั้งนี้ มาจากหลายๆส่วน ทั้งการแบ่งเวลาและมีวินัยต่อตนเองไม่ผลัดวันประกันรุ่งทบทวนบทเรียนอย่างสม่ำเสมอ ช่วงฝึกงานยอมรับว่าไม่ค่อยมีเวลาแต่ก็พยายามศึกษาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ทำความเข้าใจในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องมากที่สุดก่อนวันสอบเพื่อนๆช่วยกันติวใครที่ถนัดเรื่องไหนก็ออกมาติวเรื่องนั้น

       นายพิกรม อโศกบุญรัตน์  กล่าวอีกว่าความสำเร็จในวิชาชีพ เภสัชกร ในวันนี้ต้องขอบคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ถ่ายทอดความรู้ในทุกด้าน หลักสูตรการเรียนการสอนที่นี่มีเข้มข้น ตนได้รับความรู้ที่ครบเครื่องในทุกด้านของยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ทั้งกระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพและการดูแลคนไข้แม้ตนจะเรียนทางสาขาบริบาลเภสัชกรรมแต่ก็ยังได้เรียนวิชาเลือกทางด้านการพัฒนาสูตรตำรับ ด้านเครื่องสำอาง ซึ่งเป็นวิชาที่สนุกและได้ความรู้ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ นักศึกษาทุกคนจะมีความเพียร พยายาม อึด อดทนคณะมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่หล่อหลอมให้นักศึกษามีอัตลักษณ์ที่ดีสร้างสรรค์ สามัคคี สำนึกดีต่อสังคม เป็นบัณฑิตที่ดีในการสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติถ้ามีใครสักคนถามมาว่าจบมาจากที่ไหนตนก็จะตอบด้วยความภูมิใจเลยว่า “ตนจบจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” นายพิกรม  กล่าว.

       จากความสำเร็จดังกล่าว จะเห็นได้ว่านักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีทักษะในวิชาชีพเป็นอย่างดีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ทั้งนี้นอกจากจะมาจากผลของความความเพียรพยายาม ของนักศึกษาแล้ว คณะยังสนับสนุนส่งเสริมแหล่งความรู้ หนังสือตำราจัดเตรียมห้องปฏิบัติกาห้องอ่านหนังสือ การช่วยเหลือกันระหว่างเพื่อนและรุ่นพี่ตลอดจนคณาจารย์ทุกท่านในการสร้างขวัญและกำลังใจ ดุจดั่งหนึ่งในครอบครัวเดียวกัน นำไปสู่การผลิตบัณฑิตที่ดีที่พึงประสงค์ของสังคมต่อไป

 

ที่มา:ประชาสัมพันธ์ http://www.banmuang.co.th/news/education/116693