นศ.เทคนิคสุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด เขียนโค้ด (Coding) สร้างนวัตกรรมสู่ธุรกิจ “งานแกะสลักไม้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์” สร้างรายได้


          ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า ตามนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เรียนภาษาคอมพิวเตอร์หรือภาษาโค้ดดิ้ง (Coding) เป็นภาษาที่ 3 ซึ่งเป็นทักษะภาษาที่จะใช้สื่อสารกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนากำลังคนสู่ศตวรรษที่ 21 ให้ทันกับโลกดิจิทัลและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว          โดยปัจจุบัน ทุกเทคโนโลยีล้วนเกิดจากการเขียนภาษาโค้ดดิ้งทั้งนั้น ซึ่งภาษาโค้ดดิ้ง (Coding) เป็นทักษะที่ช่วยให้เกิดกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ แต่ละขั้นตอนใน การเขียนโค้ดดิ้งจะได้เรียนรู้กระบวนการวางแผน ฝึกฝนกระบวนการคิดและการลงมือทำอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ออกแบบความคิดต่าง ๆ แบ่งเป็นส่วน ๆ จากนั้นก็นำมาพัฒนาปรับปรุงและวิเคราะห์จนสามารถควบคุมหรือสร้างสิ่งของต่าง ๆ ได้ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนอาชีวศึกษาคิดค้นผลงานที่มีนวัตกรรม โดยใช้เทคโนโลยีผนวกกับความรู้ทางวิชาชีพมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ โดยต่อยอดในเชิงพาณิชย์ ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้การทำธุรกิจและมีรายได้ระหว่างเรียน เกิดเป็นศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ยกตัวอย่าง ธุรกิจ งานแกะสลักไม้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งได้ผ่านการคัดเลือกเป็น 1 ใน 20 ทีมธุรกิจดีเด่นในโครงการของอาชีวศึกษาที่ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในผู้เรียนอาชีวศึกษาที่จะจัดแสดงแผนธุรกิจในเดือนพฤศจิกายน 2562 ที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายภาคภูมิ ทำนา นักศึกษาชั้น ปวช.3 แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เล่าว่า เนื่องจากปัจจุบันการผลิตมีเทคโนโลยีที่พัฒนาไปมากกว่าในอดีต เทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างระบบคอมพิวเตอร์ มีบทบาทในอุตสาหกรรมการผลิต เป็นการประยุกต์ใช้ระบบคอมพิวเตอร์มาทำให้กระบวนการผลิต มีความแม่นยำ เที่ยงตรง สามารถทำงานที่ซับซ้อน และทำงานซ้ำ ๆ ได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนได้ผลผลิตจำนวนมาก จึงได้นำความรู้ในสาขาวิชาช่างกลโรงงานมาประยุกต์ใช้ในการแกะสลักงานไม้ ที่แต่เดิมต้องแกะสลักงานไม้ด้วยมือซึ่งใช้เวลานาน และไม่สามารถแกะงานที่มีความซับซ้อนได้ โดยการแกะสลักงานไม้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เริ่มจากการออกแบบชิ้นงานโดยใช้โปรแกรม CAD (Computer Aided Design) ซึ่งคือการนำคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการออกแบบ เพื่อให้ได้รูปจำลอง รูปวาด ลายเส้น รูปแบบของชิ้นงาน จากนั้นเป็นการใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ หรือ ภาษาโค้ดดิ้ง (Coding) ด้วยโปรแกรม CAM (Computer Aided Manufacturing) ซึ่งคือ การนำคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการผลิต โดยการสร้างเส้นทางการทำงานของเครื่องมือตัด (Tool Path) เป็นภาษา Coding คือ การเขียนโค้ดด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ เพื่อกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ เช่น ความเร็วรอบ ความเร็วตัด อัตราป้อนเครื่องมือตัด เป็นต้น จากนั้นเป็นการผลิตชิ้นงานด้วยเครื่อง CNC Milling โดยทำการโหลดเข้าเครื่องจักร CNC เพื่อทำการกัด และแกะสลักชิ้นงานตามโปรแกรม Coding ก็จะได้ผลิตภัณฑ์งานแกะสลักไม้          โดยขั้นตอนสุดท้าย คือ การขัดแต่งชิ้นงาน ทำสี เคลือบเงาและบรรจุผลิตภัณฑ์ โดยงานแกะสลักไม้นี้ จะใช้ไม้เนื้อแข็งซึ่งเป็นไม้ที่หาได้ท้องถิ่นในจังหวัดร้อยเอ็ด อาทิ ไม้ประดู่ ไม้พะยอม ไม้มะค่า เพราะไม้เหล่านี้มีคุณสมบัติพิเศษคือเป็นไม้เนื้อแน่น มีสีน้ำตาลสวย เสี้ยนสับสน เนื้อหยาบแต่สม่ำเสมอ แข็งแรง หนัก และทนทานไม่แตกบิ่นง่าย เมื่อลงสีย้อมไม้และเคลือบเงาด้วยแลกเกอร์จะยิ่งได้ผลิตภัณฑ์ที่สวยงาม          นายภาคภูมิ เล่าต่อไปอีกว่า ปัจจุบันงานแกะสลักไม้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ขายได้เฉลี่ย 5 ชิ้นงานต่อเดือน ซึ่งเป็นยอดสั่งซื้อที่ไม่มากนัก เพราะเพิ่งเปิดธุรกิจมาไม่นานนี้ แต่ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นลูกค้าเก่าที่มีความพึงพอใจในสินค้ามากและกลับมาสั่งซื้อซ้ำ เพราะเป็นสินค้าที่นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการผลิตแทนแรงงานคน ทำให้ประหยัดเวลา ได้รับชิ้นงานได้รวดเร็วทันใจ และสามารถสั่งซื้อในคราวเดียวกันได้เป็น จำนวนมาก รวมทั้งชิ้นงานมีความสวยงาม ละเอียด ประณีต และคงทน ซึ่งเหมาะเป็นของขวัญ ของฝาก ของที่ระลึกในโอกาสสำคัญต่าง ๆ และที่สำคัญมีราคาที่ถูกกว่างานแกะสลักไม้ในท้องตลาดมาก โดยงานแกะสลักไม้นี้มีหลากหลายรูปแบบให้เลือก อาทิ รูปรัชกาลที่ 9 รูปพญาครุฑ รูปพระพุทธรูป รูปหลวงพ่อ รูปพระวิษณุกรรม และงานแกะสลัก 3 มิติอื่น ๆ เป็นต้น          “ทั้งนี้ งานแกะสลักไม้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทรงกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ประมาณ 10 นิ้ว พร้อมขาตั้ง ขายในราคา 599 บาท ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว พร้อมขาตั้ง ขาย 399 บาท และทรงเหลี่ยม ขนาด 5×6.5 นิ้ว ขาย 299 บาท หรือ สามารถสั่งทำชิ้นงานได้ตามความต้องการของลูกค้า โดยสินค้ามีบริการจัดส่ง ทั่วประเทศ คิดค่าบริการจัดส่งตามน้ำหนัก (เริ่มต้นที่ 80 บาท)


          หากสนใจสั่งซื้อ สามารถเข้าไปชมสินค้าได้ทาง เฟซบุ๊กที่เพจ “ภาคภูมิงานแกะสลักไม้ด้วยคอมพิวเตอร์” หรือติดต่อได้ที่โทร. 080-604-7612
หรือไลน์ไอดี : 0986200744 หรือที่ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด สนใจทักมานะครับ”ที่มา : อีทีวีแม็ค เวทีสาธารณะเพื่อการศึกษา