นศ.อาชีวะ วก.พระสมุทรเจดีย์ คว้าแชมป์สุดยอดสิ่งประดิษฐ์จากเวที “หนึ่งอาชีวะ หนึ่งนวัตกรรม เพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์” ประจำปี 2018 “เครื่องทำน้ำดิบจากอากาศ”


   ดร.สุเทพ ชิตยวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดผลงานสิ่งประดิษฐ์นักศึกษาอาชีวะทั่วประเทศ ชิงชัยเวที “หนึ่งอาชีวะ หนึ่งนวัตกรรม เพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์” ประจำปี 2018 ในหัวข้อ “นวัตกรรมเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่า”ซึ่งจัดโดยกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา คัดเลือกนวัตกรรมที่มีความโดดเด่นและมีศักยภาพในการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ จำนวน 30 ผลงาน ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ

  ผู้ที่คว้ารางวัลชนะเลิศพร้อมเงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท ไปครอง ได้แก่ “เครื่องทำน้ำดิบจากอากาศ” ผลงานของนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เครื่องทำความสะอาดรังนกนางแอ่นด้วยลำโพง จากวิทยาลัยเทคนิคสตูล จังหวัดสตูล ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ อุปกรณ์คว้านเมล็ดลำไย “ตุ๊ดตู่คู่ใจ” จากวิทยาลัยเทคนิคลำพูน จังหวัดลำพูน ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ


รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ เครื่องล้างอัดจาระบีตลับลูกปืนล้อรถยนต์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จากวิทยาลัยเทคนิค สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี และเครื่องย้อมสีเส้นไหมและเส้นฝ้ายแบบใช้หม้อต้มประหยัดพลังงาน จากวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ


  นอกจากนี้ยังมีรางวัลผลงานยอดนิยม ได้แก่ เตาก๊าซไฮโดรเจนพลังงานทางเลือกทดแทนก๊าซ LPG จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ จังหวัดแพร่ ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท


  เลขาธิการ กล่าวเพิ่มเติมว่า สอศ. ได้ส่งผลงานเข้าประกวด “หนึ่งอาชีวะ หนึ่งนวัตกรรม เพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ในระดับภูมิภาค” เพื่อคัดเลือกผลงานนวัตกรรมนักศึกษาอาชีวศึกษาจาก 6 ภูมิภาค ทั่วประเทศ ภูมิภาคละ 5 ผลงาน รวม 30 ผลงาน ซึ่งเจ้าของผลงานทั้ง 30 ผลงาน ได้นำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการพิจารณาตัดสิน เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา


  ทั้งนี้ เป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ใช้ความสามารถที่ได้จากการเรียนรู้ในห้องเรียน และใช้ความคิดสร้างสรรค์นำมาใช้ในเชิงพาณิชย์ ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้จริง ต้องขอบคุณกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา ที่ช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาอาชีวศึกษา ได้สร้างสรรค์ผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และร่วมมือกับผู้ประกอบการ พัฒนาผลงานให้เกิดนวัตกรรมและการคิดค้นสิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งผู้ผลิต และผู้บริโภค ตอบสนองความต้องการ และสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนและสังคมได้มากขึ้น สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น และยังความสำคัญในการสร้างความตระหนักในการพัฒนาโดยไม่ทำลายรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย”


  นอกจากนี้ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ยังได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรม โดยมอบรางวัลผลงานนวัตกรรมโดดเด่น by GC จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ อันดับที่ 1 เครื่องทำน้ำดิบจากอากาศ จากวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 40,000 บาท อันดับที่ 2 สกู๊ตเตอร์เพื่อเกษตรกร จากวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท และอันดับที่ 3 ได้แก่ อุปกรณ์ช่วยหยอดตา จากวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท
   **สอบถามข้อมูลได้ที่ www.ipthailand.go.th<http://www.ipthailand.go.th> กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์


ที่มา:อีทีวีแม็ค เวทีสาธารณะเพื่อการศึกษา