นศ.สวนสุนันทา รับรางวัล The Best of the Best Young “TGDA2019”


          นายสิชล รอดทยอย นักศึกษาจากสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำผลงาน การออกแบบฐานฟื้นฟูปะการังเพื่อสภาพแวดล้อมในทะเล (Re-coral) เข้ารับรางวัลสุดยอดนักออกแบบหัวใจสีเขียวรุ่นเยาว์ กับ The Best of the Best Young “TGDA2019” โดยกรรมการตัดสินในครั้งนี้คือผู้ทรงคุณวุฒิในศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้แก่ ผศ.ดร.อโนทัย ชลชาติภิญโญ อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและสิ่งทอ ดร.สิทธา สุขกสิ  ผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ นางสาวรัตติญา ศริดารา  ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.สุพนิดา วินิจฉัย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ซึ่งจัดประกวด ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


          ผลงาน การออกแบบฐานฟื้นฟูปะการังเพื่อสภาพแวดล้อมในทะเล (Re-Coral) ใช้วัสดุจากเปลือกหอยเป็นส่วนผสมหลัก เสริมด้วยใยมะพร้าวด้านในตัวฐานที่ทนทานต่อการกัดกร่อนของน้ำทะเล ฐานฟื้นฟูปะการังขนาด 30 x 30 x 15 ซม. จำนวน 1 ชิ้น และตัวอย่างฐานฟื้นฟูปะการังแบบผ่าครึ่ง 30 x 30 x 15 ซม.จำนวน 2 ชิ้น มีการใช้โปรแกรม Ai ในการถอดแบบลายปะการัง และใช้เครื่องมือในการช่วยปั้น ตกแต่งด้วยเครื่องมือให้เหมือนพื้นผิวของปะการังลงบนฐานฟื้นฟูปะการังและใช้ซิลิโคนทำโมลด์ เป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและเทคนิคงานหัตถกรรมผสมผสานเป็นนวัตกรรมใหม่ในการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยที่มา : ข่าวการศึกษาบ้านเมือง