นศ.ราชภัฏสุราษฎร์มารยาทงาม คว้าที่ 1 ประกวดระดับประเทศ


          นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  (มรส.) คว้ารางวัลชนะเลิศประกวดมารยาทไทย พร้อมทุนการศึกษา 10,000 บาท และโล่เกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในโครงการ” มหาวิทยาลัยรามคําแหงอนุรักษ์ เอกลักษณ์ วัฒนธรรมไทย” ระดับอุดมศึกษา (ทั่วประเทศ) ครั้งที่ 6 ประจำปี 2561

          นายอนุรัตน์ แพนสกุล ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอแสดงความชื่นชมทีมนักศึกษาชนะเลิศการประกวดมารยาทไทยระดับประเทศ  ในโครงการ” มหาวิทยาลัยรามคําแหงอนุรักษ์ เอกลักษณ์ วัฒนธรรมไทย” นายอภิเดช ตั้งจิตเจริญกิจ คณะวิทยาการจัดการ นางสาวแทนรัก หลีกภัยคณะ นานาชาติการท่องเที่ยว นางสาวปิยะพรรณ แก้วสกุล คณะ วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี และศุภสุตา ไพฑูรย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถือเป็นนักศึกษาต้นแบบของสังคมไทยในการอนุรักษ์และเผยแพร่แบบอย่างวัฒนธรรมประจำชาติ ไปยังหมู่เยาวชนในยุคปัจจุบัน และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง

          โครงการ” มหาวิทยาลัยรามคําแหงอนุรักษ์ เอกลักษณ์ วัฒนธรรมไทย“การประกวดมารยาทไทย” ระดับอุดมศึกษา (ทั่วประเทศ) ครั้งที่ 6 ประจำปี 2561 จัดโดยสถาบันศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับงานแนะแนว จัดหางานและทุนการศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมประกวด จำนวน 30 ทีมจาก 16 สถาบัน ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารศรีศรัทธา มหาวิทยาลัยรามคําแหง


ที่มา : http://www.banmuang.co.th/news/education/126159