นศ.ม.ขอนแก่น แชมป์สหกิจศึกษาอาเซียน

 

     นางสาวนริศรา  แก้วหะวงษ์ นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น คว้ารางวัลชนะเลิศจากการประกวดการนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาอาเซียน และรางวัลชนะเลิศจากการประกวดผลงานโปสเตอร์สหกิจศึกษาอาเซียน กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และการจัดการ จากโครงการประกวดและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาอาเซียน ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559 จัดโดยสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ที่มา : http://www.banmuang.co.th/news/education/84247