นศ.มทร.สุวรรณภูมิคว้า 4 รางวัล เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน


          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เข้าร่วมการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ.2562 ในเครือข่ายอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ซึ่งได้รับรางวัลดังนี้


1. ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นด้านนวัตกรรม นายธนาธิป เงินศรีทอง นางสาวนฤชนาท ไก่แก้ว นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายธนวันต์ เอี่ยมอาจ นายใบหยก นุ่นคง และนายพีระพงษ์ ญาณะคำ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับรางวัลชมเชย


2. ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสาวณัฐภรณ์ สุภิเจ นางสาวอรนุช บุญล้ำ และนายอิทธิพล วงษ์เบาะ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับรางวัลชมเชย


3. ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเด่นในสถานศึกษา อาจารย์กอบชัย เมฆดี อาจารย์คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ


4. สถานประกอบการขนาดใหญ่ ดำเนินการสหกิจศึกษาดีเด่น บริษัท ไทยออโต ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด ที่ อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพ ฯ


 


ที่มา : ข่าวการศึกษาบ้านเมือง