นร.ไทยรับ 2 ทองฟิสิกส์โอลิมปิกเอเชีย

นร.ไทยรับ 2 ทองฟิสิกส์โอลิมปิกเอเชีย 

                               
 
 
ดร. พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  เปิดเผยว่า  สสวท.ได้คัดเลือกและจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับทวีปเอเชีย ครั้งที่ 17 ประจำปี  พ.ศ. 2559  ระหว่างวันที่  1 – 9  พฤษภาคม 2559  จำนวน 8 คน  ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ผลปรากฏว่านักเรียนไทยคว้า  2  เหรียญทอง  3 เหรียญทองแดง  3 เกียรติคุณประกาศ  ได้แก่  เหรียญทอง  นายกฤตเมธ เธียรกานนท์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กทม.  นายอภิชาตเมธี โชติรัตนพิทักษ์  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กทม.  เหรียญทองแดง  นายจิตรภณ เลิศประเสริฐพงศ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กทม.  นางสาวธิษณาพร มุ่งมีพฤทธิ์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม  นายอธิคม วาณิชย์กุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  กทม.  เกียรติคุณประกาศ  นางสาวณัฐณิชา เมรินทร์   นายปฏิญญ์ อินทร์แก้ว   นายสิรภพ กลิ่นขจร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  กทม. คณะอาจารย์ ประกอบด้วย ผศ.ดร.พิเชษฐ กิจธารา จากมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหัวหน้าทีม ผศ.ดร.กิตติวิทย์ มาแทน จากมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นรองหัวหน้าทีม  ดร.ทวีนันท์  เชี่ยวชาญชำนาญกิจ จากมหาวิทยาลัยมหิดล  เป็นผู้ช่วยหัวหน้าทีม และนางสาวอรทัย เรืองสมบัติ สสวท. เป็นผู้จัดการทีม