นร.ไทยรับเหรียญแข่งคณิตฯโอลิมปิก

นร.ไทยรับเหรียญแข่งคณิตฯโอลิมปิก
 

 
 
ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  ได้จัดส่งผู้แทน ร่วมแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ พ.ศ.2559 ณ เมืองคาซาน ประเทศรัสเซีย ปรากฏว่าผู้แทนประเทศไทยทำได้  1 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง  คือ นายพีรสิชฌ์ เจริญจิตเสรีวงศ์  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม ได้เหรียญเงินนายเมธัส  เกียรติชัยวัฒน์  โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ได้เหรียญทองแดงนายปิยวัฒน์  อานันทคุณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ได้เหรียญทองแดง นายนนทกฤษ  ไชยวงค์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ได้เหรียญทองแดง