นร.บ้านแม่จวาง รับรางวัลพระราชทานชนะเลิศทักษะภาษาไทยระดับประเทศ


           เด็กชายชนพล แสนใจ นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่จวาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะภาษาไทยระดับประเทศ กิจกรรมการคัดลายมือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานประชุมวิชาการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นธุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2561


ที่มา : ข่าวการศึกษาสยามรัฐ