นบก.ศธ. รุ่น 1

ศธ.เปิดหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับกลาง รุ่นแรก


ศึกษาธิการ – กระทรวงศึกษาธิการ เปิดหลักสูตรใหม่ “หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับกลาง กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเตรียมนักบริหารระดับกลางสู่นักบริหารระดับสูง โดยเปิดให้ทุกหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการ คัดเลือกข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ อายุไม่เกิน 54 ปี เข้ารับการอบรมรุ่นแรกในปีนี้ 40 คน ใช้เวลาอบรม 210 ชั่วโมง เริ่มเดือนกันยายน-ตุลาคม 2557ภาพถ่าย (by Smart phone) โดย สถาพร ถาวรสุข


ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า จากการประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคมที่ผ่านมา ที่ประชุมได้รับทราบ “หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับกลาง กระทรวงศึกษาธิการ (นบก.ศธ.) รุ่นที่ 1″ ซึ่งเป็นหลักสูตรเพื่อเตรียมนักบริหารระดับกลางสู่นักบริหารระดับสูง มุ่งเน้นให้เป็นผู้บริหารการเปลี่ยนแปลง สามารถขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนสร้างเครือข่ายนักบริหารระดับกลาง ที่สามารถบริหารและปฏิบัติงานในภาพรวมของทุกภาคส่วน ด้วยความสามัคคีและวิสัยทัศน์ร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพ


โดยมอบให้ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการจัดทำหลักสูตร นบก.ศธ.  ซึ่งผ่านความเห็นชอบของคณะบริการจัดการหลักสูตร นบก.ศธ. ประกอบด้วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ผู้แทนส่วนราชการ และผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ เป็นที่ปรึกษาโครงการ ได้ร่วมพัฒนาหลักสูตร แบ่งเป็น 7 หมวด 27 วิชา จำนวน 210 ชั่วโมง คือ


1) การพัฒนาทักษะการคิดและการสร้างทีมงาน
2) การบริหารเชิงกลยุทธ์ในพลวัตของการเปลี่ยนแปลง
3) การพัฒนาภาวะผู้นำและคุณธรรมจริยธรรมของนักบริหาร
4) การพัฒนาทักษะการบริหาร
5) การพัฒนาสุขภาพนักบริหาร
6) การนำนโยบายและกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ
7) การเสริมสร้างประสบการณ์การบริหารเชิงประจักษ์และสร้างเครือข่ายนักบริหารระดับกลาง


สำหรับคุณสมบัติของผู้เข้ารับการพัฒนา เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา บุคลากรจากหน่วยงานในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือตำแหน่งอื่นที่เทียบเท่าชำนาญการพิเศษ โดยมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี มีอายุไม่เกิน 54 ปี และได้รับคัดเลือกจากหน่วยงานต้นสังกัด และเข้ารับการพัฒนาได้ตลอดหลักสูตร


โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายพัฒนารุ่นแรกจำนวน 40 คน ซึ่งจะจัดสรรให้แต่ละส่วนราชการพิจารณาคัดเลือกไปเข้ารับการพัฒนาทุกวันศุกร์และเสาร์ ระหว่างเดือนกันยายน-ตุลาคม 2557 ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จ.นครปฐม โดยนอกจากจะมีวิธีการพัฒนาด้วยการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้จากวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เข้ารับการพัฒนาด้วยกันแล้ว ยังมีการทำกิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่ม รวมทั้งศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ โดยใช้งบประมาณของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ยกเว้นค่าใช้จ่ายในการเดินทางมายังสถานที่ดำเนินการพัฒนา


นวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร

สรุป/รายงาน
22/8/2557