นบก.ศธ.รุ่นที่ 1

ศึกษาธิการ – กระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยรายชื่อข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษทุกสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 42 ราย ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมพัฒนาตามหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับกลาง กระทรวงศึกษาธิการ (นบก.ศธ.) รุ่นที่ 1 ซึ่งใช้เวลาอบรม 210 ชั่วโมง ระหว่างเดือนกันยายน-ตุลาคม 2557

ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า จากการประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคมที่ผ่านมา ที่ประชุมได้รับทราบ “หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับกลาง กระทรวงศึกษาธิการ (นบก.ศธ.) รุ่นที่ 1″ ซึ่งเป็นหลักสูตรเพื่อเตรียมนักบริหารระดับกลางสู่นักบริหารระดับสูง มุ่งเน้นให้เป็นผู้บริหารการเปลี่ยนแปลง สามารถขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนสร้างเครือข่ายนักบริหารระดับกลาง ที่สามารถบริหารและปฏิบัติงานในภาพรวมของทุกภาคส่วน ด้วยความสามัคคีและวิสัยทัศน์ร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพ

โดยมอบให้ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการจัดทำหลักสูตร ที่ผ่านความเห็นชอบของคณะบริการจัดการหลักสูตรฯ ประกอบด้วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ผู้แทนส่วนราชการ และผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ เป็นที่ปรึกษาโครงการ ได้ร่วมพัฒนาหลักสูตร แบ่งเป็น 7 หมวด 27 วิชา จำนวน 210 ชั่วโมง คือ

1) การพัฒนาทักษะการคิดและการสร้างทีมงาน
2) การบริหารเชิงกลยุทธ์ในพลวัตของการเปลี่ยนแปลง
3) การพัฒนาภาวะผู้นำและคุณธรรมจริยธรรมของนักบริหาร
4) การพัฒนาทักษะการบริหาร
5) การพัฒนาสุขภาพนักบริหาร
6) การนำนโยบายและกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ
7) การเสริมสร้างประสบการณ์การบริหารเชิงประจักษ์และสร้างเครือข่ายนักบริหารระดับกลาง

สำหรับคุณสมบัติของผู้เข้ารับการพัฒนา เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา บุคลากรจากหน่วยงานในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือตำแหน่งอื่นที่เทียบเท่าชำนาญการพิเศษ โดยมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี มีอายุไม่เกิน 54 ปี และได้รับคัดเลือกจากหน่วยงานต้นสังกัด และเข้ารับการพัฒนาได้ตลอดหลักสูตร

ทั้งนี้ ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมพัฒนารุ่นแรกตามประกาศ ซึ่งลงนามโดยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีจำนวนทั้งสิ้น 42 คน ดังนี้

 • สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  นางสุรีรัตน์ ต.สุวรรณ นายพิเชฎษ์ จับจิตต์ นางจิตรารัตน์ มากมูลผล นายนริศก์ ปรารมภ์ นางสาวลิลิน ทรงผาสุก นายสังคม จันทร์วิเศษ นายชนาธิป ทุ้ยแป นายวันชัย จันทร์ดำ

 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  นายวันนี นนท์ศิริ นางสาว วราภรณ์ รุ่งตระการ นางสาวจันทร์ลดา ยิ้มรุ่งเรือง

 • สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  นางพิจารณา ศิริชานนท์ นางสาว วิชชุลาวัณย์ พิทักษ์ผล

 • สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  นายพงศ์ศธร พิมพะนิตย์ นางปิยวรรณ ปิตยานนท์ พันจ่าเอกสันติ เลิศไกร

 • สำนักงาน ก.ค.ศ.  นางจีรนันท์ เพ่งพินิจ นายวีระพันธ์ สุขพานิช นางทิพพาศรี อินทะกูล

 • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  นายพันเทพ สุวรรณขันธ์ นางสาวก้านทิพย์ ชาติวงศ์ นางสาวเมชวิน พุ่มมาลี

 • สำนักงาน กศน.  นางสาวปาริชาติ เย็นใจ นางบุญเรียม โพธิ์สิน นางรุ่งอรุณ ไสยโสภณ นางตติยา ใจบุญ นางสุกฤตา เรืองวิชา นาง วัชรีภรณ์ โกสินเจริญชัย

 • สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  นายอภิชาต กิตติวรรธนะ นางถมรัตน์ บุญญานิตย์ นายศุภมิตร ธัมมิกะกุล นางสาวรัตติกร ผรณสุวรรณ นางวีรดา ชุลีกราน นายชัยชาญ ช่วยโพธิ์กลาง นางสาวเพ็ญนภา เรืองเดช นายชัยณรงค์ อินสาลี นางชวาลา หลบหลีกพาล นายโกวิท คูพะเนียด

 • สำนักงานรัฐมนตรี  นายบัลลังก์ โรหิตเสถียร นางสาวรุ่งนภา จิตรโรจนรักษ์

 • สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  นางสาวทรายทอง พวกสันเทียะ

 • สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  นายสมเกียรติ เพ็ญทอง

บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน