ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี

ขับเคลื่อนโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2
กระทรวงศึกษาธิการ ประชุมเตรียมดำเนินโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 เริ่มพฤษภาคม 2560 ตั้งแต่ระดับ ม.ปลาย-ปวช. ถึงปริญญาตรี ได้รับสูงสุด 55000 บาท/คน/ปี เป็นทุนแบบให้เปล่า มุ่งเน้นให้เด็กที่มีฐานะยากจน เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและลดช่องว่างทางการศึกษาในสังคมไทยเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา,  พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ครั้งที่ 1/2559 โดยมีคณะกรรมการอำนวยการฯ, ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนจากกรมบัญชีกลาง, สำนักงบประมาณ, กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน, สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และกระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมประชุม


รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ที่ประชุมได้รับทราบการรายงานผลการดำเนินโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ของกระทรวงศึกษาธิการ ระยะที่ 1 ระหว่างปีการศึกษา 2547-2558 ในประเด็นสำคัญ เช่น พบว่ามีเด็กที่เรียนไม่จบหรือไม่ศึกษาต่อจนถึงระดับปริญญาตรี เพื่อออกมาประกอบอาชีพหาเงินจุนเจือครอบครัว ซึ่งส่วนมากเป็นเด็กที่เรียนสายอาชีพ ส่งผลให้มีเงินงบประมาณเหลือจ่ายจากการที่เด็กซึ่งได้รับทุนไปแล้วไม่ศึกษาต่อ จึงขอให้ฝ่ายเลขานุการและฝ่ายกฎหมายนำไปพิจารณาว่า ควรมีแนวทางดำเนินการงบประมาณส่วนที่เหลือจ่ายได้อย่างไรบ้าง เพื่อไม่ให้ขัดกับข้อกฎหมายหรือขัดกับมติคณะรัฐมนตรีที่อนุมัติงบประมาณในโครงการดังกล่าวไว้แล้ว


นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาการดำเนินโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ในระยะที่ 2 (พ.ศ.2560-2576) รวมทั้งแผนการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 จะเริ่มโครงการในปีการศึกษา 2560 จนถึงปีการศึกษา 2576 ซึ่งจะจัดสรรสัดส่วนการให้ทุนการศึกษาจำนวน 10 รุ่น ปีละ 600 ทุน รวม 6,000 ทุน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50, สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร้อยละ 35 และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร้อยละ 15


สำหรับจำนวนเงินที่จะจัดสรรให้กับนักเรียนในระดับชั้นต่าง ๆ นั้น ได้ปรับเพิ่มอัตราทุนการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็น 25,000 บาทต่อคน/ปี, ระดับ ปวช. 30,000 บาทต่อคน/ปี, ระดับ ปวส. 55,000 บาทต่อคน/ปี และระดับปริญญาตรี 55,000 บาทต่อคน/ปี ทั้งนี้ หากเด็กที่เรียนสายสามัญและมีความต้องการย้ายไปเรียนสายอาชีพในระดับ ปวส. ก็จะยังคงได้รับทุนการศึกษาเช่นเดิม พร้อมมีระบบติดตามทุนการศึกษาเช่นเดิม


รมว.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า กระทรวงศึกษาธิการได้มีโอกาสดำเนินงานโครงการดังกล่าวระยะที่ 1 เพื่อถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งพระองค์ทรงพอพระทัยกับผลการดำเนินงานโครงการดังกล่าว ซึ่งทุนการศึกษานี้เป็นทุนให้เปล่า ไม่มีการใช้หนี้ ไม่มีบทลงโทษ และมุ่งเน้นให้ทุนการศึกษากับเด็กที่มีฐานะยากจน จึงถือเป็นการให้โอกาสทางการศึกษาและลดช่องว่างทางการศึกษาในสังคมไทยอีกด้วยอรพรรณ ฤทธิ์มั่น, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
17/11/2559
เผยแพร่ 21/17/2559