ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี เปลี่ยนชีวิตชายชาวกะเหรี่ยงคนหนึ่ง สู่เส้นทางโอกาสใหม่

ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี เป็นการจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา และสามเณร ที่มีฐานะยากจนในสถานศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร และมีอัตราการเรียนต่อต่ำ ให้ได้มีโอกาสศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จนจบระดับปริญญาตรี ตามแนวทางพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยะที่ 1 จัดสรรทุนตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2563 จำนวน 480 ทุนต่อปี รวมทั้งสิ้น 10 รุ่น 4,800 ทุน ระยะที่ 2 จัดสรรทุนตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2577 จำนวน 600 ทุนต่อปี รวมทั้งสิ้น 10 รุ่น 6,000 ทุน อัตราการให้ทุนการศึกษา • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 25,000 บาท ต่อคนต่อปี • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 30,000 บาทต่อคนต่อปี • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 55,000 บาท ต่อคนต่อปี • ระดับปริญญาตรี 55,000 บาท ต่อคนต่อปี https://www.facebook.com/MOE360degree/videos/633491248201088