ทวิภาษา/พหุภาษา

ผู้แทนสถาบันภาษาศาสตร์ SIL และมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าพบ รมว.ศธ.

ศึกษาธิการ นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับ ผศ.ดร. เคิร์ก เพอร์สัน ผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สถาบันภาษาศาสตร์ SIL พร้อมด้วยศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. สุวิไล เปรมศรีรัตน์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการขยายความร่วมมือด้านการศึกษาแบบทวิภาษา/พหุภาษา เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2556 ที่ห้องรับรองจันทรเกษม โดยมีนายกิตติ ลิ่มสกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวจุไรรัตน์ แสงบุญนำ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมหารือในครั้งนี้
ผศ.ดร. เคิร์ก เพอร์สัน กล่าวว่า Multilingual Education Working Group (MLE-WG) เป็นกลุ่มของผู้แทนจากองค์กรระหว่างประเทศต่างๆ เช่น สถาบันภาษาศาสตร์ SIL องค์การยูเนสโก องค์การยูนิเซฟ และองค์การซีมีโอ เป็นต้น เพื่อร่วมกันพัฒนาการศึกษาและนำการศึกษาแบบทวิภาษา/พหุภาษาสู่เด็กชนกลุ่มน้อยทั่วทวีปเอเชีย โดยสถาบัน SIL มีบทบาทเป็นที่ปรึกษาให้กับโครงการต่างๆ รวมทั้งมหาวิทยาลัยมหิดลในการดำเนินโครงการทวิภาษา/พหุภาษา ในสถานศึกษาทางภาคใต้ ซึ่งมุ่งเน้นให้เด็กสามารถเรียนและใช้ภาษาในการคิด วิเคราะห์และสร้างสรรค์ได้อย่างมีคุณภาพ


จากผลวิจัยที่ผ่านมา ทำให้ทราบว่าปัญหาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศของสถานศึกษาของไทย คือ มีการเรียนการสอนที่เน้นไวยากรณ์และการสะกดคำศัพท์ให้ถูกต้อง จึงมีความเห็นว่าควรมีการปรับการเรียนการสอน การพัฒนาครูผู้สอน รวมถึงการปรับทัศนคติของคนไทยไม่ให้กดดันผู้เรียนว่าจะต้องพูดได้อย่างถูกต้อง และอาจทำให้ผู้เรียนไม่กล้าใช้ภาษา เนื่องจากกลัวว่าจะพูดหรือเขียนผิด ทั้งนี้ ได้เสนอให้มีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อรับผิดชอบและดูแลเรื่องนี้โดยตรง โดยหวังว่า ศธ.จะให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ ต่อการดำเนินโครงการต่อไป


ผศ.ดร. เคิร์ก เพอร์สัน ได้เรียนเชิญผู้แทน ศธ.เข้าร่วมการประชุมนานาชาติเกี่ยวกับภาษากับการศึกษา ครั้งที่ 4 (4th International Conference on Language and Education) ระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2556 และการประชุมผู้จัดทำนโยบายระดับสูงด้านการศึกษาในภูมิภาคเอเชีย ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2556 ซึ่งจะมีรัฐมนตรีด้านการศึกษาของประเทศต่างๆ ในเอเชีย เข้าร่วมหารือเกี่ยวกับการทำนโยบายร่วมกัน


โอกาสนี้ ผศ.ดร. เคิร์ก เพอร์สัน ได้มอบแผ่นวีดิทัศน์ (DVD) ให้แก่ รมว.ศธ. ซึ่งเป็นบันทึกเทปสัมภาษณ์ รมว.ศธ. เมื่อปี 2549 โดยองค์การยูเนสโกได้ผลิตและเผยแพร่ไปทั่วโลก


 


รมว.ศธ. กล่าวว่า เห็นด้วยต่อการจัดตั้งคณะทำงาน โดยจะให้มีการหารือในเชิงลึกต่อไป เพื่อดูว่ามีหน่วยงานใดที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าวบ้าง อีกทั้งเห็นควรให้มีการนำโครงการนำร่องมาขยายต่อ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและทรัพยากรที่มีอยู่ รวมทั้งให้เป็นที่ยอมรับและตรงกับความต้องการของคนในชุมชน


ในส่วนของการเรียนภาษาต่างประเทศ เห็นด้วยที่จะให้มีการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอน และการพัฒนาครู เนื่องจากการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศของสถานศึกษาของไทยเน้นด้านไวยากรณ์มากเกินไป ซึ่งที่จริงแล้วควรจะมีการสอนวิชาสนทนาด้วย จึงต้องการให้มีการหารือและขอความร่วมมือจากสถาบัน SIL ในการส่งผู้เชี่ยวชาญมาเพื่อร่วมปรับหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศต่อไป


กุณฑิกา พัชรชานนท์
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
25/10/2556