ถวายสัตย์ปฏิญาณ

3 ธันวาคม 2556 – นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี ข้าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน โดยมีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน สโมสรทหารบก ถ.วิภาวดี และเป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่โรงเรียนหอวัง


  • เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน ในนามรัฐบาล
    ที่
    สโมสรทหารบก


นายกรัฐมนตรี กราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล และกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ดังนี้


คำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน


ข้าพระพุทธเจ้า ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า
จะประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต
เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท มุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของประเทศชาติ และของประชาชน
สร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดิน
ดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนา
และตามแนวทางในพระบรมราโชวาทตลอดไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ”


  • เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ในนามกระทรวงศึกษาธิการ
    ที่หอประชุมโรงเรียนหอวัง


จากนั้น รมว.ศธ. ได้เดินทางมาเป็นประธานพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556 พร้อมนำกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน โดยมี ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ขององค์กรหลักและหน่วยงานในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมพิธีจำนวน 200 คน”พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เป็นประเพณีที่สำคัญยิ่ง ถือเป็นศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิอันสง่างามของข้าราชการ สัจจะวาจาที่เปล่งออกมาด้วยใจบริสุทธิ์จากทั่วสารทิศทั้งแผ่นดินเพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณ จะเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่มีอานุภาพศักดิ์สิทธิ์ ขจัดภัยและอุปสรรคต่างๆ ของบ้านเมืองให้ผ่านพ้นไปได้ ข้าราชการทุกหมู่เหล่าจึงได้พร้อมใจกัน น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายสัตย์ปฏิญาณด้วยความจงรักภักดีในวันนี้


พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นที่ประจักษ์แจ้งทั้งในและต่างประเทศ และยกย่องเชิดชูพระองค์ว่า “ไม่มีกษัตริย์พระองค์ใดที่มีอยู่ในโลกปัจจุบัน ทรงทำงานหนักเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เท่ากับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกแล้ว” จึงนับเป็นบุญกุศลอันใหญ่หลวงยิ่งที่ได้เกิดมาเป็นคนไทย อยู่บนผืนแผ่นดินไทย ภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์ ผู้ทรงดำรงอยู่ในทศพิธราชธรรม ทรงเป็นแบบอย่างที่ประเสริฐสูงสุดของคนทุกหมู่เหล่า สมควรอย่างยิ่งที่จะได้เรียนรู้ตามรอยพระยุคคลบาท และน้อมนำพระบรมราโชวาทใส่เกล้าใส่กระหม่อม ยึดมั่นเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนสืบไป


ในโอกาสอันเป็นมหามงคลยิ่งนี้ ขอเชิญชวนข้าราชการ ศธ.ทุกคน น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาส ตั้งสัตยาธิษฐาน ด้วยอานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย พระสยามเทวาธิราช เทวามหาฤทธิ์ที่ปกปักษ์รักษาพระราชอาณาจักร พระบรมเดชานุภาพแห่งองค์สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์เป็นที่ตั้ง ถวายพระพรชัยมงคลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระเกษมสำราญ พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง พระบรมเดชานุภาพแผ่ไพศาล เป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าเหล่าพสกนิกรตลอดกาล”


กุณฑิกา พัชรชานนท์/นวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
3/12/2556