ต้อนรับและหารือความร่วมมือด้านการศึกษากับ นายนะชิดะ คะสุยะ (H.E. Mr. Nashida Kazuya) เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

ภารกิจ รมว.ศธ 15 กันยายน 2563
เมื่อวันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับและหารือความร่วมมือด้านการศึกษากับ นายนะชิดะ คะสุยะ (H.E. Mr. Nashida Kazuya) เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย โดยมี นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมหารือ ณ ห้องดำรงราชานุภาพ กระทรวงศึกษาธิการ

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ประเทศไทยและญี่ปุ่นมีความสัมพันธ์อันดี และมีความร่วมมือด้านการศึกษาในทุกระดับมาอย่างต่อเนื่อง โดยกระทรวงศึกษาธิการพร้อมที่จะขยายผลความร่วมมือด้านการศึกษา ทั้งในเรื่องของการแลกเปลี่ยนนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งในขณะนี้ประสบปัญหาเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 รวมถึงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทย, การเตรียมความพร้อมด้านกำลังคน เพื่อสนับสนุนการลงทุนของภาคธุรกิจญี่ปุ่นในประเทศไทย, การยกระดับความร่วมมือกับ National Institute of Technology หรือ KOSEN เพื่อผลิตและพัฒนานักเรียนไทย ให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ, การยกระดับอาชีวศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) ในสาขาที่ญี่ปุ่นมีความเชี่ยวชาญ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศอาชีวศึกษา (Excellence Center) เป็นต้น โดยยินดีเป็นอย่างยิ่งหากฝ่ายญี่ปุ่นให้การสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ มาร่วมพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนของไทย

เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย กล่าวว่า ประเทศไทยและญี่ปุ่นมีความร่วมมือกันในหลากหลายมิติ สำหรับความร่วมมือด้านการศึกษาได้ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน และบุคลากรทางการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง อาทิ ความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) ในการดำเนินโครงการจัดตั้งสถาบัน Thai-KOSEN และจัดหาครูอาสาสมัครชาวญี่ปุ่นเข้ามาสอนในประเทศไทย รวมทั้งโครงการครูผู้ช่วยสอนภาษาญี่ปุ่น (NIHONGO Partners) เป็นต้น ซึ่งฝ่ายญี่ปุ่นยินดีที่จะขยายผลความร่วมมือด้านการศึกษากับประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสถานการณ์ COVID-19 คลี่คลายลง ก็จะทำให้การแลกเปลี่ยนนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการได้สะดวกมากขึ้น


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น: สรุป
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.: รายงาน
16/9/2563
>