ติดตามผลโครงการแท็บเล็ต

ศึกษาธิการ – พันเอกชูชีพ ชัยศรี คณะอนุกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมคณะ ประชุมกับผู้บริหาร ศธ. เพื่อรับฟังการชี้แจงการดำเนินงานโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) โดยมีนางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายกมล รอดคล้าย รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางรัตนา ศรีเหรัญ รองเลขาธิการสภาการศึกษา นางผานิตย์ มีสุนทร และนายศุภกร วงศ์ปราชญ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวจิรพรรณ ปุณเกษม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และนายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เข้าร่วมประชุม  เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2557 ที่ห้องประชุมราชวัลลภ

ปลัด ศธ. เปิดเผยต่อสื่อมวลชนภายหลังการประชุมว่า พลตรี รณชัย มัญชุสุนทรกุล ประธานคณะอนุกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ได้มอบหมายให้พันเอกชูชีพ ชัยศรี และคณะอนุกรรมการ ซึ่งมีผู้แทนกรมบัญชีกลางและผู้แทนสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ร่วมติดตามการดำเนินงานโครงการแท็บเล็ต (OTPC) เพื่อการศึกษา

ซึ่ง ศธ.ได้รายงานข้อมูลการดำเนินงานของโครงการตั้งแต่เริ่มดำเนินการโครงการในปีแรก คือ ปี 2555 ในลักษณะรัฐบาลไทยกับรัฐบาลจีน (G to G) โดยมีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เป็นหน่วยงานหลักในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อจัดสรรให้กับนักเรียนชั้น ป.1 ต่อมาในปี 2556 ศธ.ได้มีการตั้งคณะกรรมการบริหารนโยบาย 1 คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ต่อ 1 นักเรียน เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแท็บเล็ตให้กับนักเรียนชั้น ป.1 และ ม.1 ในลักษณะแบ่งเป็น 4 โซน และเปิดโอกาสให้บริษัทของไทยและต่างชาติเข้าร่วมการประมูลได้ และในส่วนของปี 2557 ได้จัดทำร่าง TOR พร้อมทั้งกำหนดคุณลักษณะ และได้ทำการประชาพิจารณ์ไปแล้ว 2 ครั้ง แต่ขณะนี้ได้ชะลอการดำเนินงานไว้ก่อน

นอกจากนี้ ศธ.ได้นำเสนอผลการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แท็บเล็ตของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ประสานมิตร ตลอดจนผลการตรวจราชการ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค และรายงานจากหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานที่ผ่านมา เช่น การวางแผนอย่างเป็นระบบ การจัดหาแท็บเล็ตสำหรับครู  การส่งมอบแท็บเล็ตให้ทันก่อนเปิดภาคเรียน หลักสูตรและเนื้อหา (Content) ที่จะต้องมีความครบถ้วน ทันสมัย และดึงดูดความสนใจ การติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น

ส่วนในช่วงบ่าย คณะอนุกรรมการจะติดตามตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) โดยจะเน้นการดำเนินงานในปี 2556 เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  ซึ่ง สพฐ.เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานโครงการแท็บเล็ตร่วมกับคณะกรรมการบริหารนโยบายแท็บเล็ต และเป็นผู้ดำเนินการเกี่ยวกับ TOR ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง 10 หน่วยงาน เช่น สช. สกอ. กรุงเทพมหานคร ตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานพระพุทธศาสนา เป็นต้น  ทั้งนี้ เมื่อคณะอนุกรรมการรวบรวมข้อมูลโครงการแท็บเล็ตทั้งหมดแล้ว จะเสนอให้ฝ่ายสังคมจิตวิทยาพิจารณาต่อไปภาพ สถาพร ถาวรสุข

อนึ่ง ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน ปลัด ศธ. และผู้บริหารองค์กรหลัก ได้เข้าร่วมการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของฝ่ายสังคมจิตวิทยา ที่หอประชุมกองทัพเรือ ซึ่งในส่วนของ ศธ.ได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบความก้าวหน้าโครงการแท็บเล็ต รวมทั้งผลการดำเนินการด้านอื่นๆ คือ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา การเพิ่มผู้เรียนสายอาชีวศึกษา และงบประมาณเกี่ยวกับการก่อสร้าง/ซ่อมแซมอาคารเรียนที่ประสบเหตุแผ่นดินไหวในภาคเหนือ

นวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
16/6/2557