ติดตามงานโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดตาก


          สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินติดตามการดำเนินงานโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดตาก ณ โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง ตำบลแม่สอง อำเภอท่าสองยาง เมื่อวันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 โดยมี นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) และข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ เฝ้ารับเสด็จฯ โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 (สพป.ตาก เขต 2) เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งอยู่ประจำไปกลับรวม 958 คน และมีห้องเรียนเคลื่อนที่หรือห้องเรียนสาขาเปิดสอนในระดับอนุบาลจนถึงประถมศึกษา          เมื่อจบการศึกษาสามารถศึกษาต่อที่โรงเรียนบ้านแม่ระเมิงได้ สำหรับโรงเรียนบ้านแม่ระเมิงได้ดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ เช่น โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัย เพาะเห็ด เลี้ยงไก่ไข่พระราชทานแบบกรงตับและแบบปล่อย รวมทั้งเลี้ยงหมูพันธุ์ผสมได้เป็นหมู่พันธุ์แม่ระเมิง ทั้งยังมีโครงการเลี้ยงสุกรเชิงธุรกิจ ให้นักเรียนและครูร่วมหุ้นได้รับเงินปันผล ที่ผ่านมาผลผลิตการเกษตรยังไม่เพียงพอ ต้องจัดซื้อเพิ่มเติมผ่านระบบสหกรณ์ เช่น ซื้อผลผลิตโครงการหลวงของชาวบ้าน โรงเรียนยังส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ให้นักเรียน บุคลากรและชุมชน มีส่วนร่วมดำเนินงานด้านกลุ่มผู้ผลิต ออมทรัพย์ ร้านค้า และสวัสดิการ สมาชิกได้รับเงินปันผลและยังมีผลกำไรนำมาจัดสรร          เป็นทุนการศึกษา ซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนและเป็นเงินช่วยเหลือสมาชิกเมื่อประสบภัย ที่ผ่านมาได้รับรางวัลเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนสหกรณ์ระดับประเทศ รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2560 และในปีการศึกษาที่ผ่านมากิจกรรมสหกรณ์และกิจกรรมการเกษตรยังเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่ชุมชน โรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงมีการสอนไร้พรมแดนเป็นนวัตกรรมครูดอยโมเดล ให้นักเรียนมีทักษะที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สามารถปรับตัวให้เข้ากับการใช้          เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เมื่อศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา โดยดำเนินงานร่วมกับครูในประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย ที่ผ่านมาระยะที่ 1 เน้นเรื่องการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น จนนักเรียนมีผลงานลงในโซเซียลมีเดีย ปัจจุบันอยู่ในระยะที่ 2 เน้นเรื่องการเรียนรายวิชา ทั้งนี้นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ส่วนหนึ่งออกไปประกอบอาชีพ และอีกส่วนหนึ่งมีความมุ่งมั่นศึกษาต่อตามความสนใจ เช่น ด้านการเกษตร วาดภาพ และเป็นครู สำหรับโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการฟังพูดภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูงมีโรงเรียนบ้านแม่ระเมิงเป็นศูนย์กลางและขยายการดำเนินงานในห้องเรียนสาขาเน้นการใช้บทสนทนาในสถานการณ์ในชีวิตประจำวันสำหรับคนในชุมชนที่มา : สพฐ.