ติดตามการดำเนินงานโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของผู้ปกครองและนักเรียน ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ภารกิจ รมว.ศธ 06 กันยายน 2564
วันที่ 6 กันยายน 2564 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม ประกอบด้วย โรงเรียนวัดธรรมศาลา โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม และโรงเรียนสุคนธีรวิทย์ นครปฐม เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของผู้ปกครองและนักเรียน ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมถึงการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยของกระทรวงสาธารณสุข โดยมีนายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษา และคณะครูอาจารย์ ให้การต้อนรับ
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า วันนี้ต้องการมาติดตามการดำเนินงานโครงการให้ความช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา เพื่อบรรเทาผลกระทบของผู้ปกครอง นักเรียน และนักศึกษา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยการจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ปกครองและนักเรียนในอัตรา 2,000 บาทต่อคน ซึ่งในขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการ ได้โอนเงินงบประมาณตามโครงการดังกล่าว ไปยังหน่วยงานในสังกัดและนอกสังกัด ศธ.เรียบร้อยแล้ว เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งสายสามัญศึกษาและสายอาชีพ ในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน ประมาณ 10.8 ล้านคน รวมเป็นงบประมาณ 21,600 ล้านบาท
สำหรับสถานศึกษาทุกแห่ง เมื่อได้รับการจัดสรรเงินตามมาตรการให้ความช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาไปแล้ว ขอให้เร่งดำเนินการโอนเงินหรือจ่ายเงินสดให้ถึงมือผู้ปกครอง นักเรียน และนักศึกษา อย่างเต็มจำนวนโดยเร็ว โดยไม่มีการหักเงินค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ตามวัตถุประสงค์ของรัฐบาล ที่ต้องการชดเชยค่าใช้จ่ายในการเรียนที่เพิ่มขึ้น ในช่วงแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ผู้ปกครองสามารถนำไปใช้ตามความจำเป็น เช่น ค่าอินเทอร์เน็ต ค่าไฟฟ้า และอื่น ๆ เป็นต้น
ส่วนในกรณีของสถานศึกษาหรือนักเรียน ที่อาจได้รับเงินเยียวยาล่าช้า เนื่องจากเป็นโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล หรือเป็นนักเรียนที่ย้ายสถานที่เรียนหลังจากการอนุมัติโครงการแล้ว ทำให้เกิดรายชื่อตกหล่น ในส่วนนี้ได้ประสานหน่วยงานต่าง ๆ ให้เร่งติดตามและดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว เพื่อให้เงินลงไปถึงมือผู้ปกครองและนักเรียนครบถ้วนทุกคน
“นอกจากการจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ปกครองและนักเรียนแล้ว ขณะนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการเอง ก็ได้ประสานกับกระทรวงสาธารณสุข ในเรื่องของการเร่งรัดการฉีดวัคซีนให้กับครูและนักเรียนทั่วประเทศ ซึ่งจะมีการจัดสรรวัคซีนล็อตใหม่ในช่วงเดือนตุลาคมนี้ เพื่อให้เด็กได้กลับไปเรียนในโรงเรียน แบบ On Site ได้มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน ได้เรียนในห้องเรียน ได้เจอคุณครู ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ให้ ศบค.ศธ. ติดตามสถานการณ์ของโรคโควิด-19 อย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมพร้อมรับมือได้อย่างทันท่วงทีต่อไป” รมว.ศึกษาธิการ กล่าว
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี : สรุป/ถ่ายภาพ
นวรัตน์ รามสูต : เรียบเรียง
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ. : รายงาน
6/9/2564