ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง


ที่มา : กลุ่มบริหารงานคลังและสินทรัพย์ สอ.สป.