ตามติด กศน. สช. WOW WOW เมืองสองแคว

เมื่อวันเสาร์ที่ 4 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดศักราชการทำงานปี 2563 ด้วยการเดินทางลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการ กศน. สช. WOW WOW ก้าวสู่ยุคดิจิทัล ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายพะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงาน รมช.ศึกษาธิการ นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายนรา เหล่าวิชยา รองเลขาธิการ กศน. นายกวินทร์เกียรติ นนท์พละ รองเลขาธิการ สช. นายลือชัย ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ตลอดจนนายอนันต์ คงชุม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก คณะครู นักเรียนนักศึกษา และบุคลากรสังกัด กศน. และ สช. เข้าร่วมจำนวนมาก

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่า ด้วยสไตล์การทำงานของตนเอง จะพยายามลงพื้นที่โดยตลอดต่อเนื่อง เพื่อต้องการมาให้เห็นของจริง และรับฟังปัญหา ความต้องการต่าง ๆ แบบตาต่อตา ใจถึงใจ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาและแก้ไข หรือคำที่มักจะใช้เสมอ คือ “ทลายทุกข้อจำกัด” ให้ได้มากที่สุด

ซึ่งตลอดระยะเวลาของการทำงานกว่า 5 เดือนที่ผ่านมา คงแสดงให้เห็นแล้วว่า รัฐมนตรีคนนี้มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำงานอย่างสุดกำลังความสามารถ ด้วยความเข้าใจในบริบทของงานที่รับผิดชอบทั้ง 3 ส่วน ทั้งงานการศึกษาเอกชน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และงานลูกเสือ รวมทั้งพยายามที่จะเชื่อมโยงงานทั้ง 3 ส่วน เพื่อช่วยเติมเต็มการพัฒนาซึ่งกันและกัน

โดยในส่วนของงานการศึกษาเอกชน ได้มีแนวคิดที่จะผลักดันการเพิ่มเงินอุดหนุนรายหัวของนักเรียนโรงเรียนเอกชน ต่อระดับนโยบายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ซึ่งมีแนวคิดในทิศทางเดียวกันว่า ควรจะมีการปรับปรุง เพราะไม่ได้มีการปรับมาเป็นเวลานานแล้ว ส่วนการพัฒนาและอบรมครูเอกชน ได้กำหนดไว้ในแผนงบประมาณปี 2564 เป็นที่เรียบร้อย เพื่อสร้างความต่อเนื่องในการพัฒนาศักยภาพอย่างทั่วถึง อย่างไรก็ตาม ขอชื่นชมครูเอกชนทุกคน ที่มีความตั้งใจเข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นการใช้ประโยชน์จากงบประมาณประเทศอย่างคุ้มค่า เชื่อว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทย ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและนานาชาติอย่างแน่นอน แต่ก็ขอให้ช่วยส่งเสริมและพัฒนาเด็กระดับกลาง ๆ ด้วย ซึ่งอาจจะมีความถนัดและความสนใจในทักษะอื่น ๆ นอกเหนือจากด้านวิชาการเพียงอย่างเดียว ให้ได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมและถูกทาง เพื่อเป็นอีกส่วนของการพัฒนาการศึกษาเอกชนในภาพรวมไปพร้อมกัน

สำหรับการจัดการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ของสำนักงาน กศน.พิษณุโลก ถือว่าดำเนินการได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะโครงการ กศน. WOW WOW ก้าวสู่ยุคดิจิทัล สามารถขับเคลื่อนจนมีความก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรม ทั้ง 6G ไม่ว่าจะเป็น GOOD Teacher : พัฒนาครู กศน. และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการศึกษาและเรียนรู้ Online, Good Place : พัฒนา กศน.ตำบล ให้มีบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้, Good Activities : ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ, Good Partnership : เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย, Good Innovation : พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและกลุ่มเป้าหมาย และ Good Learning Center : จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทุกช่วงวัย

พร้อมได้มีการเตรียมการยกระดับ กศน.ตำบล ให้เป็น กศน.ตำบล 5 ดี พรีเมี่ยม ทั้งนี้ ขอฝากถึงการดำเนินงานในปีนี้ ให้เน้นภาคีเครือข่ายที่หลากหลายในท้องถิ่น โดยเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรม อาชีพ และอาหารการกินพื้นบ้าน ให้อยู่ประจำถิ่นสืบไปสู่รุ่นลูกหลาน และเพื่อสนองพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รวมทั้งพยายามเฟ้นหา Good Idol ของคน กศน. เพื่อยกให้เป็นแบบอย่างการเรียนรู้ของคนที่แม้ไม่ถนัดเรียนในระบบ แต่ก็ประสบความสำเร็จได้ ช่วยสร้างแรงบันดาลใจแก่ชาว กศน. ทั้งด้านการใช้ชีวิต การแสวงหาความรู้ ตลอดจนทักษะต่าง ๆ ให้สามารถมีงานทำ มีรายได้ดูแลตัวเองได้ด้วย

นอกจากนี้ สำนักงาน กศน.พิษณุโลก ยังแสดงบทบาทที่สำคัญ ในการเป็นอีกหนึ่งกลไกสนับสนุนแผนงานของจังหวัดพิษณุโลก ในการให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน พร้อมสร้างอาชีพ การรู้หนังสือ แก่ประชาชน เพื่อให้คนทุกกลุ่มมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความปลอดภัยทั้งทางร่างกายและจิตใจ และห่างไกลจากยาเสพติด รวมทั้งส่งเสริมการสื่อสารใน 3 ภาษา ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน สำหรับการติดต่อค้าขาย การให้บริการนักท่องเที่ยว และการพัฒนาจังหวัดอย่างรอบด้านด้วย

“ขอชื่นชมการทำงานของ กศน.พิษณุโลก ทั้งผู้บริหาร คณะครู ผู้เรียน และประชาชนทุกคน ที่เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อน กศน.ยุคดิจิทัล พลิกบทบาทตนเองไปสู่การจัดการศึกษาตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี อย่างเป็นรูปธรรม ถึงแม้จะยังไม่สำเร็จทั้ง 100% แต่ได้แสดงให้เห็นความก้าวหน้าในหลายส่วน จนทำให้รัฐมนตรีต้องร้อง “WOW” ให้กับพลังความสามารถ และน้ำมือของคน กศน.เสียเอง” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
4/12/2563