ตั้งมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

ศึกษาธิการ นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ถึงมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2557 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ คือ เห็นชอบการตั้งมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (Princess Maha Chakri Award Foundation) และเสนอการแต่งตั้ง ผอ.สสวท.

  • การตั้งมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (Princess Maha Chakri Award Foundation)

รมว.ศธ.แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนว่า ครม.มีมติเห็นชอบการจัดตั้งมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (Princess Maha Chakri Award Foundation) ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ และเห็นชอบงบประมาณจำนวน 20 ล้านบาท ในการจัดตั้งมูลนิธิฯ

สาระสำคัญ

1. ในการประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 5-7 ตุลาคม 2549 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เนื่องในโอกาสวันครูโลก เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี และได้พิจารณาเห็นควรจัดให้มีการมอบรางวัล “Princess Maha Chakri Award” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระปรีชาด้านการศึกษาของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเพื่อเป็นการยกย่องครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีคุณูปการต่อวงการศึกษาในระดับนานาชาติ รวมทั้ง ส่งเสริมคุณค่าของวิชาชีพครูในฐานะวิชาชีพชั้นสูง ในโอกาสเดียวกัน

2. สำนักราชเลขาธิการ กองงานในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แจ้งมายังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการว่า ได้นำความกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาทแล้ว ทรงพระราชทานให้ใช้ชื่อว่า “Princess Maha Chakri Award” เป็นรางวัลนานาชาติ จัดตั้งกองทุนของรางวัล โดยให้คุรุสภาเป็นหน่วยงานของกองทุนและมีคณะกรรมการจาก ศธ. องค์การยูเนสโก องค์การค้าของคุรุสภา สมาคมทางการศึกษา รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้ดูแล และดำเนินการสรรหาผู้เหมาะสม เพื่อรับราชทานรางวัลในวันครูโลก ซึ่งควรจะเริ่มตั้งแต่วันครูโลก ปี 2007 เป็นต้นไป หรือจนกว่ากองทุนจะพร้อม

  • เสนอการแต่งตั้งผู้อำนวยการ สสวท.

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอให้แต่งตั้ง นางพรพรรณ ไวทยางกูร เป็นผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ตามนัยมาตรา 21 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2541 ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง

รมว.ศธ.กล่าวถึงประเด็น การเสนอของบประมาณ (งบกลาง) สำหรับผู้กู้เงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) รายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 สำหรับให้ผู้ขอกู้ยืมรายใหม่ เฉพาะภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 151,000 คน หรือใช้งบประมาณเพิ่มจำนวน 2,234 ล้านบาท ว่า ไม่ได้นำเรื่องการเสนอของบประมาณเพิ่มเติมของ กยศ. เข้าที่ประชุม เพราะได้หารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และผู้อำนวยการสำนักงบประมาณแล้ว มีความเห็นว่าได้พิจารณาเงินหมุนเวียน (Cash Flow) ของกองทุน กยศ.แล้ว เห็นว่าน่าจะบริหารการเงินในปีนี้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตามเป้าหมายของ ศธ.ไม่ตรงกับเป้าที่ กยศ.ใช้อยู่ในขณะนี้ เพราะ ศธ.ต้องการเงินเพิ่มอีกจำนวน 2,234 ล้านบาท ดังนั้นจะสรุปรวบรวมความต้องการจำเป็นของผู้กู้ยืมรายใหม่ เพื่อบริหารจัดการและวางแผนการใช้เงินที่มีอยู่ แต่หากไม่เพียงพอ ก็จะพิจารณาหางทางออกร่วมกับกระทรวงการคลังและสำนักงบประมาณต่อไป

บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
11/3/2557