ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์ วังจันทรเกษม (Online Learning Market)

 width=

การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์

กำหนดการรับสมัคร :

เปิดรับสมัคร     21 กรกฎาคม 2564    เวลา 09.00 น.

ปิดรับสมัคร         3 สิงหาคม 2564     เวลา 16.00 น.

หลักสูตรดังนี้

1. วิวัฒนาการการเมืองกับการศึกษาไทย

2. คุณธรรม จริยธรรมเด็ก ทางรอดของสังคม

3. โครสร้างกระทรวงศึกษาธิการ เส้นทางวิชาชีพครูจะก้าวเดินไปทิศทางใด

4. แง่มุมประวัติศาสตร์สู่การก้าวเดินไปอนาคต

5. EF เด็กปฐมวัย ทางรอดของการศึกษาไทย

6. การออกแบบการเรียนรู้เพื่อสร้างประสบการณ์เรียนรู้สำหรับการศึกษาในยุค Next Normal Education Reimagined

7. Education Innovation นวัตกรรมเพื่ออนาคตการศึกษาไทย

8. ศึกษาสื่อสารผ่านบทเพลง

9. Active Learning

10. พลังบวกสำหรับครูปฐมวัย

 width=
 width=
 width=