ตระหนักรู้ด้านพลังงาน

โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่นนายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน  แสดงวิสัยทัศน์ และมอบนโยบายการส่งเสริมความตระหนักรู้ทางด้านพลังงาน ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการกำหนดกลยุทธ์ร่วมกันระ่หว่างกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กับกระทรวงพลังงาน (พน.) เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านพลังงานตามทิศทางการพัฒนาประเทศ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2556
ติดตามสรุปข่าวนี้ เพิ่มเติมได้ที่ https://www.moe.go.th/websm/2013/oct/343.html