ตรวจเยี่ยม ETV

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถนนศรีอยุธยา พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการ “ETV กับการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน” โดยมีนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา กศน. ร่วมโครงการดังกล่าว เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน 2557รมว.ศธ.กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ เมื่อเข้ามารับตำแหน่ง จึงได้มอบนโยบายการศึกษาที่แบ่งตามช่วงระยะเวลาดำเนินการ ซึ่งมีทั้ง
  • นโยบายทั่วไป ที่ต้องการให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเรื่องการพัฒนาและปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบโดยยึดหลักให้ทุกภาคส่วนในสังคมมีส่วนร่วม การกระจายอำนาจสู่สถานศึกษา รวมถึงการสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม  • นโยบายเฉพาะ ที่ต้องการให้ดำเนินการให้เห็นผลภายใน 1 ปี ได้แก่ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา การใช้ระบบอินเทอร์เน็ต และโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมในการถ่ายทอดวิชาความรู้จากส่วนกลางไปสู่นักเรียนนักศึกษาที่อยู่ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศให้ได้รับความรู้อย่างเท่าเทียมกัน  • นโยบายเร่งด่วน ที่ต้องดำเนินการให้เห็นผลภายใน 3 เดือน คือ การทบทวนหลักสูตร การเรียนการสอนทั้งในระบบและนอกระบบ ปรับปรุงให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยต้องให้สำนักงาน กศน. ร่วมดำเนินการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องดังกล่าวด้วย


ทั้งนี้ สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV) เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน กศน. จะเป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนและขยายผลการดำเนินงานเรื่องค่านิยมหลัก 12 ประการได้ เพราะเป็นสื่อที่สามารถเข้าถึงประชาชนทั่วประเทศ เนื่องจากค่านิยมหลัก 12 ประการไม่ได้จำกัดเพียงนักเรียนนักศึกษาเท่านั้น แต่ครอบคลุมถึงคนไทยทุกคน เพื่อนำไปปฏิบัติและปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เชื่อว่าหากทุกคนสามารถประพฤติปฏิบัติได้ครบทุกประการ ก็จะกลายเป็นคนไทยได้โดยสมบูรณ์


สำหรับการเยี่ยมชมสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาในวันนี้ ได้เห็นว่ามีอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยมาก อีกทั้งมีบุคลากรที่เป็นมืออาชีพและมีคุณภาพ เพียงแต่อาจจะยังใช้ประโยชน์ได้ไม่คุ้มค่า จึงขอให้ช่วยกันคิดว่าจะทำอย่างไรให้สามารถใช้บุคลากรและอุปกรณ์ที่มีอยู่ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อการศึกษามากที่สุด เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รับความรู้ควบคู่กับสาระความบันเทิง หากมีเรื่องใดที่ต้องการความช่วยเหลือหรืออยู่ในอำนาจสั่งการได้ก็ขอให้แจ้งโดยทันที ทั้งนี้ ขอเป็นกำลังใจและขออวยพรให้บุคลากรทุกท่านมีกำลังกายและกำลังใจพร้อมจะผลิตผลงานที่มีคุณภาพ เพื่อนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปอย่างดีที่สุด


ในการนี้ รมว.ศธ.ได้ชมการสาธิตการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้รายการโทรทัศน์ เชื่อมโยงสัญญาณจากจุดสาธิต กศน.ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พร้อมทั้งเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการภายในศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา เช่น ห้องอัดเสียง ห้องควบคุมการผลิตรายการโทรทัศน์ ห้องข่าววิทยุ ห้องบันทึกรายการวิทยุ ห้องตัดต่อ และห้องควบคุมกลาง (Master Control Room : MCR) เป็นต้น


กุณฑิกา พัชรชานนท์
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน

9/11/2557