ตรวจเยี่ยม รร.อำนวยศิลป์

โรงเรียนอำนวยศิลป์ – พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอำนวยศิลป์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เมื่อวันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนที่มีชื่อเสียงด้าน Thinking School แห่งแรกของประเทศไทย

เมื่อเวลา 9.00 น. รมว.ศึกษาธิการ พร้อมด้วย รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล เลขาธิการสภาการศึกษา ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอำนวยศิลป์ (อ.น.ศ.) ตั้งอยู่เลขที่ 304/1 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โดยมีนางเพชรชุดา เกษประยูร ผู้อำนวยการโรงเรียนอำนวยศิลป์ คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน

ปัจจุบันโรงเรียนอำนวยศิลป์เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการควบคู่กับหลักสูตรของประเทศอังกฤษ (National Curriculum) ทำให้เกิดเป็นนวัตกรรมหลักสูตรผสมผสานไทยและอังกฤษ (Combined Thai – British Curriculum) นอกจากนี้ โรงเรียนได้รับการรับรองให้เป็นศูนย์การจัดสอบนานาชาติ หรือ Cambridge International Examination Centre สามารถจัดสอบเพื่อรับรองคุณวุฒิของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (อายุ 15-16) ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ (International General Certificate of Secondary Education : IGCSE) และ A Levels ได้ ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2552 เป็นต้นมา ทำให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนสองภาษาในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการแห่งแรกและเพียงโรงเรียนเดียวที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นศูนย์สอบของมหาวิทยาลัยแคมบริดจ์

รมว.ศึกษาธิการ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนภายหลังเยี่ยมชมโรงเรียนว่า วันนี้เดินทางมาเพื่อดูการดำเนินงานของโรงเรียนเอกชนที่มีชื่อเสียงในด้าน Thinking School แห่งแรกของประเทศไทย ที่เริ่มจากตัวผู้สอนหรือครูที่จะต้องมีความคิดสร้างสรรค์ เน้นการตั้งคำถามแบบปลายเปิด ผ่านการวิเคราะห์ในมุมมองที่หลากหลาย และที่สำคัญครูต้องสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นกับเด็ก เพื่อให้เด็กได้รู้จักคิดวิเคราะห์และหาคำตอบ ที่จะนำไปสู่กระบวนการคิดที่ไม่สิ้นสุด และเป็นส่วนที่จะช่วยให้เด็กประสบความสำเร็จได้ในอนาคต ซึ่งต้องขอชื่นชมว่าโรงเรียนสามารถดำเนินงานได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการกำหนดให้มีแผนพัฒนาการเรียนการสอนในระยะยาว 10 ปี

อย่างไรก็ตาม การจะนำโรงเรียนอำนวยศิลป์มาเป็นโรงเรียนต้นแบบหรือไม่นั้น ต้องมีการพิจารณาอีกครั้ง แต่จากการหารือกับผู้บริหารทำให้ทราบว่าการจัดการเรียนการสอนในลักษณะเช่นนี้ใช้งบประมาณค่อนข้างสูง


ภาพ สถาพร ถาวรสุขอนึ่ง
โรงเรียนอำนวยศิลป์

มีศิษย์เก่าที่เป็นนายกรัฐมนตรีของไทยจำนวน


6
ท่าน คือ พลเอก
เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์, พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ, นายอานันท์ ปันยารชุน,
พลเอก สุจินดา คราประยูร, พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ, นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์
รวมทั้งพลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนปัจจุบัน

นวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
24/2/2558