ตรวจเยี่ยม รร.ที่เชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ – พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  พร้อมด้วย ดร. กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ และโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 21 มกราคม 2558

  • ตรวจเยี่ยมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ : เน้นจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ
    สำหรับ
    นักเรียนชาวไทยภูเขา

รมว.ศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตรวจเยี่ยมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ ซึ่งเป็นโรงเรียนประเภทอยู่ประจำ ตั้งอยู่ที่ อ.แม่ริม สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีนายสุมนต์ มอนไข่ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมความก้าวหน้าการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ซึ่งเน้นจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ โดยจัดระบบการศึกษาออกเป็น 4 แนวทาง คือ การจัดรายวิชาเพิ่มเติมในแผนการเรียนวิชาสามัญ การจัดการศึกษาในรูปแบบทวิภาคี การจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และการจัดการศึกษารายวิชาอาชีพระยะสั้น

ปัจจุบัน โรงเรียนเปิดสอนให้กับนักเรียนที่เป็นเด็กชาวเขาชนเผ่าต่างๆ จากจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง มากถึง 12 ชนเผ่า ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น 918 คน แยกเป็นเพศชาย 343 คน หญิง 575 คน ในจำนวนนี้เป็นนักเรียนระดับประถมศึกษา 198 คน มัธยมศึกษาตอนต้น 435 คน และมัธยมศึกษาตอนปลาย 285 คน โดยโรงเรียนมีการคัดกรองนักเรียนเป็นอย่างมาก เพื่อไม่ให้จัดการเรียนการสอนที่ไปซ้ำซ้อนกับโรงเรียนอื่นๆ

รมว.ศึกษาธิการ ได้ให้ความสนใจตรวจเยี่ยมกิจกรรมและความก้าวหน้าการเรียนการสอนของโรงเรียน อาทิ ศูนย์การเรียนรู้วิชาชีพการโรงแรม,  ศูนย์แกนนำขยายเครือข่ายนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรมนำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ที่มีผลิตภัณฑ์ชั้นนำของโรงเรียนออกจำหน่ายอย่างหลากหลายในชื่อ Dekdoi Products, ศูนย์วัสดุท้องถิ่นชาวไทยภูเขา ที่ทำการส่งเสริมนักเรียนให้เป็นนักธุรกิจน้อย, ตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรอาชีพเพื่ออาหารพื้นเมือง, ศูนย์บริการโรงเรียนการแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยเพื่อสุขภาพ, เยี่ยมชมห้องเรียนการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากผ้าชาวเขา, ศูนย์การเรียนรู้ผลิตภัณฑ์อาหาร, ศูนย์การเรียนรู้การตัดเย็บเสื้อผ้า เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังตรวจเยี่ยมศูนย์บ่มเพาะความเป็นเลิศด้านกีฬา เน้นไปที่กีฬายกน้ำหนักและมวย ปัจจุบันมีค่ายมวยเป็นของโรงเรียน ซึ่งมีนักเรียนเข้ามาฝึกซ้อมมวยไทยและขึ้นชกในเวทีต่างๆ กว่า 20 คน

รมว.ศึกษาธิการ ได้กล่าวแสดงความชื่นชมในความสำเร็จของโรงเรียนที่เน้นจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ และเป็นไปตามเป้าประสงค์ของโรงเรียน ที่เน้นให้เด็กด้อยโอกาสในเขตพื้นที่บริการทางการศึกษา ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคุณธรรม และดำรงชีวิต
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ตามหลักปรัชญาและเศรษฐกิจพอเพียง


  • ตรวจเยี่ยมโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ : เน้นจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ

จากนั้น รมว.ศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ อ.สันทราย สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2544 ในศุภวาระเสด็จพระราชสมภพครบ 100 พรรษา แห่งองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่พระองค์ท่านที่ทรงมีพระกรุณาธิคุณต่อผู้พิการทั่วประเทศ ปัจจุบันเปิดสอนให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามแผนชั้นเรียนเต็มรูปปี พ.ศ.2554 เด็กเหล่านี้มาจากจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ รวมทั้งเด็กชาวเขาชนเผ่าต่างๆ อาทิ ม้ง กระเหรี่ยง อาข่า ลีซอ ละหู และไทยใหญ่

โรงเรียนศรีสังวาลย์ฯ ได้จัดการศึกษาพิเศษ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ พ.ศ.2551 ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยมีกิจกรรมบำบัดพิเศษสำหรับฟื้นฟูสมรรถภาพทักษะการเคลื่อนไหวด้วยธาราบำบัด และอาชาบำบัด รวมทั้งการบูรณาการทางด้านการแพทย์ กิจกรรมบำบัด อรรถบำบัด จิตบำบัด เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจ อารมณ์ และสังคม ให้เต็มพร้อมด้วยศีลธรรม คุณธรรมจริยธรรม สร้างเสริมคุณภาพชีวิตให้เด็กพิการสามารถดำรงชีวิตอยู่อย่างเต็มศักยภาพ มีอิสรภาพ พึ่งพาตัวเองได้ และสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคม ตลอดจนสามารถพัฒนาตนเองให้เข้าไปเรียนร่วมในสถานศึกษาระดับที่สูงขึ้นต่อไป

รมว.ศึกษาธิการ และคณะ ได้ให้ความสนใจตรวจเยี่ยมกิจกรรมและความก้าวหน้าการเรียนการสอนของโรงเรียน อาทิ ห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี แผนกประถม ซึ่งมีห้องค้นคว้าและสื่อการสอนสำหรับครู คอมพิวเตอร์สืบค้นข้อมูลอินเทอร์เน็ต มุมของเล่นส่งเสริมพัฒนาการ มุมอ่านหนังสือนิทาน ส่วนห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี แผนกมัธยม ได้มีห้องเรียนรู้ผ่านมัลติมีเดีย ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง ห้องอ่านหนังสือ วารสาร และหนังสืออื่นๆ เพิ่มเติมจำนวนมาก

นอกจากนี้ ได้ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้ฟันสวย ยิ้มใส, ตรวจเยี่ยม Medical Room ซึ่งมีกระบวนการดูแลสุขภาพอนามัยนักเรียนที่เจ็บป่วย ทั้งผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โรคประจำตัว โรคฉุกเฉิน ผู้ป่วยใหม่ ผู้ป่วยนัด ที่มีการประสานข้อมูลและสามารถส่งต่อนักเรียนกับโรงพยาบาลอื่นๆ 4 แห่ง คือ โรงพยาบาลนครพิงค์ โรงพยาบาลมหาราช โรงพยาบาลสวนปรุง และโรงพยาบาลสันทราย โดยโรงเรียนได้จัดทำสถิติและข้อมูลสารสนเทศในการรักษาเด็กทุกคนไว้อย่างละเอียด นอกจากนี้ได้ตรวจเยี่ยมศูนย์พอเพียง บ้านดินอยู่สบาย ซึ่งช่วยพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนพิการซ้อน เยี่ยมชมบ่อเลี้ยงปลา และเยี่ยมชมกิจกรรมการแสดงของนักเรียน


ภาพ สถาพร ถาวรสุข

โอกาสนี้ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวแสดงความชื่นชมผู้บริหาร ครู พี่เลี้ยง พยาบาล และบุคลากรของโรงเรียนทุกท่านที่มีส่วนดูแลเด็กๆ กลุ่มนี้  ส่งผลให้สามารถดำรงชีวิตอยู่อย่างเต็มศักยภาพ มีอิสรภาพ พึ่งพาตัวเองได้ และสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคม

บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน

21/1/2558