ตรวจเยี่ยมโรงเรียน สพฐ.

จังหวัดตาก – พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านพะเด๊ะ อ.แม่สอด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เมื่อวันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558

รมว.ศึกษาธิการ เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านพะเด๊ะ ตั้งอยู่ที่ ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เน้นจัดการศึกษาสำหรับเด็กไทยและเด็กชาวเขาชนเผ่าต่างๆ เช่น ม้ง กระเหรี่ยง มีจำนวนนักเรียนรวมทั้งสิ้น 216 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 18 คน โดยมีนางอุไร วงษ์พีระพัฒน์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

รมว.ศึกษาธิการ ได้เยี่ยมชมอาคารเรียน สปช.105/29 ซึ่งเป็นอาคารเรียน 2 ชั้น 8 ห้องเรียน ซึ่งสร้างขึ้นทดแทนอาคารเรียนที่พังเสียหายจากเหตุการณ์ดินสไลด์เมื่อปี 2556 โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างจากกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน 4.2 ล้านบาท รวมทั้งตรวจเยี่ยมอาคารเรียน และโรงอาหาร ที่ก่อสร้างใหม่ด้วยงบประมาณ 3.9 ล้านบาท โดยได้รับการสนับสนุนดำเนินการก่อสร้างโดยกองพันทหารช่างที่ 302 ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ

โอกาสนี้ รมว.ศึกษาธิการ ได้พูดคุยกับนักเรียน พร้อมทั้งทดสอบการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาบางห้อง พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่นักเรียนว่า ต้องมีความเข้าใจในสิ่งที่คุณครูสอน หรือสิ่งที่ท่องจำ หรือสิ่งที่ครูเขียนบนกระดำ มากกว่าที่จะใช้วิธีการท่องจำแต่เพียงอย่างเดียว

นวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร

สรุป/รายงาน
12/2/2558