ตรวจเยี่ยมสาธิต มศว ปทุมวัน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน – พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เมื่อวันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ทั้งหลักสูตรปกติและหลักสูตรโครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษภาคภาษาอังกฤษ

เมื่อเวลา 10.30 น. รมว.ศึกษาธิการ พร้อมด้วย รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล เลขาธิการสภาการศึกษา ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน (ส.มศว) ตั้งอยู่เลขที่ 2 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โดยมี ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  นางอรพินธุ์ คนึงสุขเกษม ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ซึ่งใช้หลักสูตรสถานศึกษาภายใต้กรอบของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ประกอบด้วย 2 หลักสูตร คือ

  • หลักสูตรปกติ จัดการเรียนรู้ 2 ช่วงชั้น ได้แก่ ช่วงชั้นที่ 2 (ม.1-3) และช่วงชั้นที่ 3 (ม.4-6) ประกอบด้วย 4 แผนการเรียน คือ คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ และภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์

  • หลักสูตรโครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษภาคภาษาอังกฤษ ซึ่งจัดการเรียนการสอนวิชาต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษโดยอาจารย์เจ้าของภาษาและใช้หลักสูตรของโรงเรียน ซึ่งมีการจัดการเรียนรู้ 2 ช่วงชั้น ได้แก่ ช่วงชั้นที่ 2 (ม.1-3) และช่วงชั้นที่ 3 (ม.4-6) ประกอบด้วย 3 แผนการเรียน คือ คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศ


ภาพ สถาพร ถาวรสุข

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวแสดงความชื่นชมภายหลังเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนว่า โรงเรียนสามารถจัดบรรยากาศการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี และเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ทำให้นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข รู้สึกภูมิใจและดีใจที่ได้เห็นนักเรียนมีความมุ่งมั่นในการศึกษาหาความรู้ มีความกล้าแสดงออก และมีศักยภาพสูง เชื่อว่าโรงเรียนเองก็มีความสามารถที่จะพัฒนานักเรียนเพื่อไปศึกษาต่อและออกไปทำงานเป็นผู้นำในวงการวิชาชีพต่างๆ ของประเทศไทยในอนาคต

นวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
24/2/2558