ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ป.6 และ ม.3

 

       วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนางวัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผศ.ดร.ศิริดา บุรชาติ ผู้อำนวยการสถานบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และคณะ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ สนามสอบโรงเรียนราชวินิต

       คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช กล่าวว่า ภาพรวมในการสอบวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ต้องขอขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ได้เตรียมการจัดการสอบอย่างดี ซึ่งการสอบ O-NET นั้น จะเป็นการสร้างความตระหนักในการเรียนการสอน สร้างการรับรู้ถึงผลสัมฤทธิ์ในการเรียนว่าอยู่ในระดับใด และยังเป็นตัวกระตุ้นให้นักเรียนใส่ใจในการเรียนการสอนมากขึ้น นอกจากนี้โรงเรียนยังสามารถนำผลการทดสอบมาวิเคราะห์และนำไปปรับปรุงการจัดการเรียนการการสอนได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาต่อไป

       ในการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ 786,185 คน O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีการทดสอบด้วยแบบทดสอบ (Paper Pencil) มีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ 716,373 คน และทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing) จำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ 694 คน แบ่งตามศูนย์สอบ E-Testing 4 ศูนย์ ดังนี้ (1) ม.บูรพา 206 คน (2) ม.นเรศวร 148 คน (3) ม.เชียงใหม่ 160 คน (4) ม.สงขานครินทร์ 180 คน สำหรับวิชาสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ปีการศึกษา 2562 สอบทั้งหมด 4 วิชาได้แก่ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)ที่เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการออกข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์

 

       ในปีศึกษา 2562 นับเป็นปีที่4 ที่ สทศ. ที่นำรูปแบบข้อสอบอัตนัยมาใช้ในการสอบ O-NET ป.6 วิชาภาษาไทยซึ่งในการทดสอบวิชาภาษาไทย ป.6 มีจำนวนข้อสอบ 34 ข้อ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) แบ่งเป็นข้อสอบปรนัย จำนวน 32 ข้อ (80 คะแนน) และรูปแบบข้อสอบอัตนัย จำนวน 2 ข้อ (20 คะแนน) นอกจากนี้ ในปีนี้ สทศ. ได้เพิ่มศูนย์ตรวจข้อสอบอัตนัยเป็น 6 ศูนย์ได้แก่ (1)มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2)มหาวิทยาลัยบูรพา (3)มหาวิทยาลัยศิลปากร (พระราชวังสนามจันทร์) (4)มหาวิทยาลัยขอนแก่น (5)มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และ (6)มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

ทั้งนี้ สทศ. มีกำหนดประกาศผลสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 25 มีนาคม 2563 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 26 มีนาคม 2563 ทางเว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนและต้นสังกัดได้นำผลการสอบ O-NET ไปวางแผนการจัดการศึกษาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนรวมทั้งยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

 

 

 

ที่มา : สพฐ.