ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาอาชีวะ

ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา สอศ.ในจังหวัดตาก

จังหวัดตาก – พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร. ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เดินทางไปตรวจเยี่ยมวิทยาลัยการอาชีพแม่สอด อ.แม่สอด ซึ่งเป็นสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่เน้นจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ เมื่อวันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558

  • ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยการอาชีพแม่สอด : เน้นจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ

รมว.ศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยการอาชีพแม่สอด ตั้งอยู่ที่ ต.แม่ปะ อ.แม่สอด สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีนายจงกล พิพิธภักดี ผู้อำนวยการวิทยาลัย คณะครู และนักศึกษา ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมความก้าวหน้าการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยที่เน้นจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ สำหรับนักเรียนไทย กระเหรี่ยง และม้ง โดยจัดระบบการศึกษาออกเป็น 2 หลักสูตร คือ

– หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 4 ประเภทวิชา
          1) วิชาอุตสาหกรรม ได้แก่ สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาช่างเชื่อม สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
         
2) วิชาพาณิชยกรรม ได้แก่ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
         
3) วิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ได้แก่ สาขาวิชาการโรงแรม
         
4) วิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่

– หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 3 ประเภทวิชา
         
1) วิชาอุตสาหกรรม ได้แก่ สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขาวิชาไฟฟ้า
         
2) วิชาบริหารธุรกิจ ได้แก่ สาขาวิชาการบัญชี
         
3) วิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม (อุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป)

นอกจากนี้ ได้เปิดสอนวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ร่วมกับสถานประกอบการ 2 หลักสูตร ได้แก่ ระดับ ปวช.สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม และระดับ ปวส.สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม (ระบบทวิภาคี)


ภาพ สถาพร ถาวรสุข

รมว.ศึกษาธิการ และคณะ ได้ให้ความสนใจตรวจเยี่ยมกิจกรรมและความก้าวหน้าการเรียนการสอนของวิทยาลัย อาทิ สาขาวิชาการโรงแรม ซึ่งได้จำลองการจัดห้องพักภายในโรงแรม การทำเครื่องดื่ม Mocktail (มีส่วนผสมของน้ำผลไม้ โซดา หรืออื่นๆ แต่ไม่มีแอลกอฮอล์) และการทำเบเกอรี่  แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน เป็นต้น

นวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร

สรุป/รายงาน
12/2/2558