ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19

ภารกิจ รมว.ศธ 01 กุมภาพันธ์ 2564
เมื่อวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 ณ โรงเรียนวัดรางบัวและโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในครั้งนี้ พบว่าสถานศึกษาได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพราะทุกโรงเรียนเคยมีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนในช่วงวิกฤต COVID-19 มาแล้ว สำหรับโรงเรียนในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และจังหวัดนครปฐม กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดให้มีผู้เรียนห้องละไม่เกิน 25 คนต่อห้อง เพื่อบริหารจัดการเรื่องการเว้นระยะห่างของพื้นที่ในโรงเรียน ประกอบกับความเข้มงวดในมาตรการอื่น ๆ ทั้งการตั้งจุดวัดอุณหภูมิและจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ สำหรับการเรียนออนไลน์ ก็ได้รับฟังเสียงสะท้อนทั้งสองด้าน เกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างการเรียนในห้องเรียนและการเรียนออนไลน์ โดยกระทรวงศึกษาธิการ​จะนำข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ เพื่อพิจารณาการจัดการเรียนแบบผสมผสาน ทั้งในช่วงที่มีวิกฤต COVID-19 และในช่วงสถานการณ์ปกติ รวมถึงการขยายผลการเรียนออนไลน์ไปยังพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม การเรียนในห้องเรียนยังมีความสำคัญอยู่ โดยนักเรียนจะได้มีปฏิสัมพันธ์กับครูและเพื่อนร่วมชั้นเรียน ซึ่งต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญ และโรงเรียนต้องประเมินสถานการณ์อย่างทันท่วงที อีกสิ่งหนึ่งที่เห็นชัดเจนในเรื่องของการเรียนการสอนออนไลน์ คือ การเตรียมความพร้อมในการเผชิญกับวิกฤตต่าง ๆ เพราะเราไม่รู้ว่าปัญหาโรคระบาดจะจบลงเมื่อไร จึงต้องสร้างความคุ้นเคยและพัฒนาการเรียนการสอนในภาวะวิกฤตให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งคงต้องใช้เวลาในการปรับตัวกันต่อไป "ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีการกระจุกตัวของนักเรียนจำนวนมาก เนื่องจากผู้ปกครองนิยมส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนในเมือง จึงมีความจำเป็นที่จะต้องสร้างโอกาส และพัฒนาโรงเรียนมัธยมอื่น ๆ ที่มีความพร้อมด้านสถานที่ และสร้างบรรยากาศการจัดการศึกษาให้มีความแปลกใหม่ เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ปกครองและนักเรียน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาโรงเรียนให้มีความเชี่ยวชาญด้านดิจิทัลเทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศ เพื่อยกระดับความรู้ของนักเรียนในวิชาสาขาต่าง ๆ" รมว.ศึกษาธิการ​ กล่าว

อรพรรณ ฤทธิ์มั่น: สรุป
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.: รายงาน
1/2/2564
>