ตรวจราชการและติดตามการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนบ้านโนนกุง อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ

     เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.30 น. ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายเสรี ตุ้มอ่อน ศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ สาธารณสุขอำเภอชานุมาน บุคลากรกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ.14 ศึกษานิเทศก์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ได้ร่วมกันตรวจ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนบ้านโนนกุง ซึ่งเปิดสอนระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่า โรงเรียนจัดการเรียนการสอนแบบ on-site 100% เนื่องจากจำนวนนักเรียนมีไม่มากสามารถมาเรียนพร้อมกันได้ ในการรับประทานอาหารกลางวันได้จัดแบบเหลื่อมเวลาเพื่อเว้นระยะห่างระหว่างนักเรียน แต่ไม่มีการกำหนดจุดการนั่งที่ชัดเจน

     การทำกิจกรรมในชั้นเรียนยังมีการนั่งชิดกัน โรงเรียนยังไม่มี QR Code ไทยชนะ ตามแนวทางการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษาในช่วงสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ในการนี้ สาธารณสุขจังหวัดได้แนะนำให้โรงเรียนจัดให้มีการเว้นระยะห่างในการทำกิจกรรมในชั้นเรียนโดยให้มีการกำหนดจุดสัญลักษณ์ในชั้นเรียนให้ชัดเจนโดยเฉพาะระดับอนุบาล เพื่อให้เด็กนักเรียนได้อยู่ในตำแหน่งที่มีระยะห่างเพียงพอ รวมทั้งให้ทำจุดนั่งที่โรงอาหารให้ชัดเจน และโต๊ะรับประทานอาหารสูงไปสำหรับเด็กนักเรียนอนุบาลแนะนำให้ทานในห้องเรียน และควรมีหน้ากากสำรองไว้ให้นักเรียนให้เพียงพอ ในการนี้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการได้เน้นย้ำให้ใช้หน้ากากผ้าเพื่อที่จะสามารถซักและนำมาใช้ใหม่ได้ เป็นการลดปริมาณขยะ และให้ทำความสะอาดรถรับ-ส่งนักเรียน ก่อนและหลังการให้บริการแต่ละรอบ เปิดหน้าต่างและประตูเพื่อถ่ายเทระบายอากาศภายในตัวรถ และทำความสะอาดจุดที่มีการสัมผัสบ่อยๆ ปัญหาที่พบ 1) สัญญาณอินเตอร์เน็ตและ WiFi ของ TOT ไม่มีความเสถียรและสัญญาณไม่แรงครอบคลุมพื้นที่อาคารเรียน
2) เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์เดิมที่มีไม่สามารถใช้งานได้ ทั้งหมด และยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในส่วนนี้ โรงเรียนจึงดำเนินการจัดทำผ้าป่าเพื่อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้ในห้องปฏิบัติการ จำนวน 5 เครื่อง เพื่อใช้ไปพลางก่อน

 width=